Title: Proces stávání se občanem v kontextu České republiky
Other Titles: The Process of Becoming a Citizen in the Context of Czech Republic
Authors: Čapková, Barbora
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37633
Keywords: občanství;integrace;přináležení;proces občanství;sociální vazby;transnacionální sociální vazby;migrace
Keywords in different language: citizenship;integration;belonging;the process of citizenship;social ties;transnational social ties;migration
Abstract: Cílem této práce je zjistit, jak probíhá proces stávání se občanem České republiky, a to nejen formální (úřední) nabytí občanství, ale hlavně skrze subjektivní perspektivu aktéra, který se tohoto procesu účastní. V práci jsem se soustředila na následující výzkumné otázky: ,,Jak se liší subjektivní vnímání (i)migranta, (i)migrantky procesu stávání se občanem od formální (legislativní) podoby tohoto procesu?" Kde se legislativa rozchází z praxí a kde jsou nedostatky (pokud jsou) - nejen legislativní, ale i sociální? Jaké oblasti jsou v tomto komplexním procesu samotnými aktéry identifikovány jako důležité?" Práce je koncipovaná jako kvalitativní výzkum. Primárním zdrojem dat jsou kvalitativní narativní rozhovory, díky kterým je možné zachytit jedinečnou perspektivu sociálního aktéra a jeho subjektivní zkušenost. Participanty výzkumu jsou ukrajinští migranté, kteří již získali české občanství.
Abstract in different language: The aim of this work is to find out how the process of becoming a citizen of the Czech Republic is taking place. I focused not only on the formal (legislative) process of becoming a citizen, but mainly on the subjective perspective of the actor involved in the process. I focused on the following research questions: "How does the subjective perception of becoming a citizen differ from the formal (legislative) form of this process? What are the shortcomings of the process (if any) - not only legislative but also social? What areas are identified by the actors themselves as important in this complex process?" This bachelor thesis is conceived as a qualitative research. The primary source of data is qualitative narrative interviews, which allows us to capture the unique perspective of a social actor and his subjective experience. Research participants are Ukrainian migrants who have already acquired Czech citizenship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Capkova_Barbora.pdfPlný text práce319,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Capkova_vd.pdfPosudek vedoucího práce111,92 kBAdobe PDFView/Open
Capkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce140,04 kBAdobe PDFView/Open
Capkova.PDFPrůběh obhajoby práce90,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.