Název: Denní a týdenní stacionář pro seniory
Další názvy: Daily and weekly care center for elderly
Autoři: Hajšmanová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3772
Klíčová slova: stárnutí;demografie;gerontologie;zdraví;nemoc;prevence;rodina;kognitivní poruchy;demence;Alzheimerova choroba;zdravotní péče;sociální péče;domácí péče;pečovatelská služba;stacionární péče;zákon o sociálních službách;soběstačnost;potřeba;ošetřovatelská péče;individuální plán;klíčový pracovník;aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: aging;demography;gerontology;health;disease;prevention;family;cognitive disorders;dementia;Alzheimer disease;health care;social care;home care;home care service;day care;law on social services;self-sufficiency;need;nursing care;individual plan;main worker;activities
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou stárnutí a stáří se všemi jeho důsledky pro člověka. Vysvětluje rozdíl mezi fyziologickým a patologickým stářím, poukazuje na problematiku duševních onemocnění včetně demencí, se zaměřením na demenci zejména při Alzheimerově chorobě. Práce zmiňuje důležitost provázanosti zdravotní a sociální péče o seniory, významnou úlohu péče rodiny, upozorňuje na význam stacionární péče se zaměřením na seniory s poruchami kognitivních funkcí a demencí. Zvolila jsem práci formou výzkumu,jejímž úkolem je zjistit, jaké je povědomí laické veřejnosti a zdravotníků o existenci a funkcích denních a týdenních stacionářů v Plzni pro seniory s výše uvedenými poruchami.Na základě jeho vyhodnocení vytvořit informační leták a informace s doporučením směřovat k veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of ageing and old age with all its consequences for human persons. It explains the difference between physiological and pathological aging, highlights the issue of mental illness including dementia, with a focus on dementia especially in Alzheimer's disease. It mentions the importance of the interdependence of health and social care for the elderly, of the role of family care, it highlights the importance of daycare centers, it focuses on the elderly with impaired cognitive function and dementia. In my dissertation have chosen to research the level of public awareness and the level of awareness of the existence and functions of the daily and weekly day care centres in Pilsen and to compare it with awareness among people working in medical professions.Having evaluated all these facts, I intend to create an information leaflet with a recommendation to the general public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Denni a tydenni stacionar pro seniory.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPosudek vedoucího práce139,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPosudek oponenta práce81,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPrůběh obhajoby práce108,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.