Title: Denní a týdenní stacionář pro seniory
Other Titles: Daily and weekly care center for elderly
Authors: Hajšmanová, Jitka
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3772
Keywords: stárnutí;demografie;gerontologie;zdraví;nemoc;prevence;rodina;kognitivní poruchy;demence;Alzheimerova choroba;zdravotní péče;sociální péče;domácí péče;pečovatelská služba;stacionární péče;zákon o sociálních službách;soběstačnost;potřeba;ošetřovatelská péče;individuální plán;klíčový pracovník;aktivity
Keywords in different language: aging;demography;gerontology;health;disease;prevention;family;cognitive disorders;dementia;Alzheimer disease;health care;social care;home care;home care service;day care;law on social services;self-sufficiency;need;nursing care;individual plan;main worker;activities
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou stárnutí a stáří se všemi jeho důsledky pro člověka. Vysvětluje rozdíl mezi fyziologickým a patologickým stářím, poukazuje na problematiku duševních onemocnění včetně demencí, se zaměřením na demenci zejména při Alzheimerově chorobě. Práce zmiňuje důležitost provázanosti zdravotní a sociální péče o seniory, významnou úlohu péče rodiny, upozorňuje na význam stacionární péče se zaměřením na seniory s poruchami kognitivních funkcí a demencí. Zvolila jsem práci formou výzkumu,jejímž úkolem je zjistit, jaké je povědomí laické veřejnosti a zdravotníků o existenci a funkcích denních a týdenních stacionářů v Plzni pro seniory s výše uvedenými poruchami.Na základě jeho vyhodnocení vytvořit informační leták a informace s doporučením směřovat k veřejnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of ageing and old age with all its consequences for human persons. It explains the difference between physiological and pathological aging, highlights the issue of mental illness including dementia, with a focus on dementia especially in Alzheimer's disease. It mentions the importance of the interdependence of health and social care for the elderly, of the role of family care, it highlights the importance of daycare centers, it focuses on the elderly with impaired cognitive function and dementia. In my dissertation have chosen to research the level of public awareness and the level of awareness of the existence and functions of the daily and weekly day care centres in Pilsen and to compare it with awareness among people working in medical professions.Having evaluated all these facts, I intend to create an information leaflet with a recommendation to the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denni a tydenni stacionar pro seniory.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPosudek vedoucího práce139,15 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPosudek oponenta práce81,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hajsmanova.jpgPrůběh obhajoby práce108,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.