Title: Řídicí systémy se zvýšenou bezpečností
Authors: Elis, Luděk
Referee: Fuchs Pavel, Doc. Ing. CSc.
Rástočný Karol, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37739
Keywords: řídicí systém;funkční bezpečnost;čsn en 61508;úroveň integrity bezpečnosti;spolehlivost;analýza rizika;míra přijatelného rizika;životní cyklus
Keywords in different language: control system;function safety;iso 61508;safety integrity level;reliability;risk analysis;tolerable hazard rates;life cycle
Abstract: Tato práce se zabývá funkční bezpečností elektronických řídicích systémů. V první části jsou popsány pojmy z oblasti bezpečnosti systémů obecně, dále jsou porovnány různé obory, ve kterých hraje požadavek bezpečnosti důležitou roli. V metodické části práce jsou teoreticky rozepsány jednotlivé kroky v procesu návrhu elektronického systému určeného pro aplikace vyžadující definovanou úroveň bezpečnosti se zaměřením na hardwarovou část. V této kapitole jsou podrobně vysvětleny jednotlivé požadavky, pro usnadnění návrhu nebo přípravy systému pro možnost deklarace shody s požadavky normy ČSN EN 61508. V závěru práce je popsán rozbor příkladové aplikace od fáze konceptu a specifikace požadavků přes návrh až po konečné analýzy a hodnocení systému.
Abstract in different language: This thesis deals with the function safety of electronic control system. The first part describes the terms of the system safety in general and presents the comparison of the various fields in which the requirement of safety plays an important role. The design steps of an electronic system design are theoretically described in the methodological part of the thesis. The methodology is targeted for safety related applications focusing on the hardware part. This chapter explains in detail the individual requirements to facilitate the design or the system preparation for the possibility of declaring conformity with the requirements of the ČSN EN 61508 standard. At the end of the thesis the analysis of an example application is described from the concept stage and specification of requirements through design to final analysis and system evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Elis.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFView/Open
elis_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
elis_opon.pdfPosudek oponenta práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
elis_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce554,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.