Název: Informovanost mládeže o nebezpečí HPV infekce a její prevence
Další názvy: Knowledge of youth about HPV infection and its prevention
Autoři: Černáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Ajglová, Jana
Oponent: Resl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3777
Klíčová slova: papilomavirus;HPV infekce;rakovina děložního čípku;prevence;očkování;sexuálně přenosné choroby
Klíčová slova v dalším jazyce: papilomavirus;HPV infection;cervical cancer;precaution;vaccinations;sexually transmitted diseases
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je věnována problematice lidského papilomaviru. V teoretické části je popsán papilomavirus, jeho vliv na lidské zdraví, dále druhy vyšetřovacích metod a léčby v případě projevů nákazy. Kapitola o prevenci zahrnuje sexuální výchovu v rodině, ve škole a jiné způsoby ochrany před sexuálně přenosnými chorobami. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy bakalářské práce. Dotazníkové šetření probíhalo mezi dívkami a chlapci ze střední školy a odborného učiliště. Otázky v dotazníku měly zjistit názory mládeže na danou problematiku a jejich vědomosti. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna grafy a tabulkami.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor paper presented focuses on the problem of human papilomavirus. The theoretical part describes the virus and its effect on human health. Detection methods and treatment in case of infection. The chapter on prevention includes sex education in families, schools and other ways of protection from sexually transmitted diseases. The practical part includes set aims and assumptions of the bachelor paper. The questionnaire survey was carried out among girls and boys at a secondary school and apprentice school. The questions in the questionnaire were supposed to find out the teenagers´ knowledge of and opinion on the given problem. The data gained was evaluated in graphs and tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zformatovana BP - Kopie 3verze_last II.pdfPlný text práce976,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Cernakova.jpgPosudek vedoucího práce121,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Cernakova.zipPosudek oponenta práce210,5 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Cernakova.jpgPrůběh obhajoby práce105,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.