Title: Analýza občanského vybavení v ORP Nýřany
Other Titles: Analysis of Civic Equipment in the Nýřany Region
Authors: Tomek, Martin
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37777
Keywords: so orp nýřany;občanské vybavení;venkovský prostor;analýza
Keywords in different language: nýřany region;civic equipment;countryside;analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu občanského vybavení v SO ORP Nýřany. Předmětem práce je nejprve shrnutí poznatků o rozmístění a vývoji občanského vybavení obecně v České republice. V další části práce jsou podrobně zkoumány všechny obce v tomto správním obvodu. U každé obce je zkoumán vývoj obyvatel, jednotlivé druhy dostupného občanského vybavení a také to, kde případně obyvatelé uspokojují své další potřeby. Při analýze se vycházelo ze statistických dat a také bylo provedeno dotazníkové šetření se starosty jednotlivých obcí, kde byla sledována především jejich zkušenost s touto problematikou. Výstupem práce je zhodnocení celkového stavu občanského vybavení v regionu a návrh na zlepšení situace.
Abstract in different language: The submitted Bachelor Thesis is focused on analysis of civic equpment in the Nýřany Region. The subject of the thesis is summarizing a distribution and progress of civic equipment in the Czech republic, in general. In the other part of thesis all municipalities in this region are researched. There is analysed a progress of population, particular kind of available civic equipment and there are located other places with better statement of civic equipment. In the thesis are applied a statistic data and a survey focused on mayors of all municipalities in the region. The result of thesis is evaluation of statement in the region and innovations to improve a situation of civic equipment in this case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Tomek.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_Tomek_VP.pdfPosudek vedoucího práce234,38 kBAdobe PDFView/Open
Tomek.pdfPosudek oponenta práce40,26 kBAdobe PDFView/Open
Tomek_0.pdfPrůběh obhajoby práce44,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.