Název: Péče o nedonošeného novorozence
Další názvy: Care of premature newborn
Autoři: Tycová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Matas, Martin
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3778
Klíčová slova: novorozenec;novorozenec nedonošený;předčasný porod;komplikace;syndrom dechové tísně;retinopatie;nekrotická enterokolitida;péče o nedonošence
Klíčová slova v dalším jazyce: newborn;newborn premature;premature childbirth;complications;syndrome respiratory distress;necrotic enterocolitis;retinopathy;care of newborn
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce se věnuji problematice nedonošených dětí. Zabývám se nedonošeným novorozencem, jeho klasifikací, anatomickými a fyziologickými zvláštnostmi. Dále se zabývám předčasným porodem. Popisuji jeho příčiny, diagnostiku, terapii a jeho vedení. Také se věnuji komplikacím nedonošených. Uvádím, jak pečovat o předčasně narozené dítě a v poslední části se zaměřuji na propuštění dítěte do domácí péče. Praktická část je zaměřena na mateřskou péči o nedonošeného novorozence. Zjišťuji, nakolik se matky do péče zapojují, a v jakých oblastech o novorozence pečují. Zajímám se i o psychiku matky, která je předčasným porodem ovlivněna, zda se do péče zapojuje partner či rodina, a jak jsou matky spokojeny s péčí na novorozenecké JIP.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretic part of my Bachelor?s Dissertation I devoted to problems of premature infants. I deal with the premature newborn, its classification, anatomical and physiological traits. Then I deal with early labor. Describe the causes, diagnosis, therapy, and his leadership. I also discuss the complications of prematurity. I show how to take care of the premature baby in the last section, I focus on the release of child home care. The practical part is focused on maternity care newborn. I realize how much is involved in the care of mothers, and in what areas of newborn care. I am interested in psychology as well as a mother who is affected by premature birth, whether involved in the care of a partner or family, and how mothers are satisfied with care in a neonatal ICU. .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.prace 2012 - Tycova Veronika.pdfPlný text práce515,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Tycova.jpgPosudek vedoucího práce146,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Tycova.jpgPosudek oponenta práce114,03 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Tycova.jpgPrůběh obhajoby práce120,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.