Title: Statické a dynamické modely tření v simulacích pohybu mechanických soustav
Authors: Volín, Tomáš
Advisor: Dyk Štěpán, Ing. Ph.D.
Referee: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37798
Keywords: třecí síla;model trojice lopatek se třecími členy;coulombův model;karnoppův model;dahlův model;lugre model;elasto-plastický model
Keywords in different language: friction force;model of tripple blades with friction dampers;coulomb's model;karnopp's model;lugre model;dahl's model;elasto-plastic model
Abstract: Tato práce je zaměřena na statické a dynamické modely třecích sil a na implementaci těchto modelů v prostředí MATLAB. Nejprve jsou modely třecích sil otestovány na zkušebních příkladech (samobuzený kmitající hmotný bod na pásu, hmotný bod na drsném povrchu buzený periodickou silou a hmotný bod tažený po drsném povrchu konstantní rychlostí) a následně jsou aplikovány na model kmitání trojice lopatek provázaných třecími členy. Je zde analyzována odezva tohoto systému při použití různých modelů třecích sil a druhů buzení. Pozornost je věnována posouzení vhodnosti použití jednotlivých statických a dynamických modelů třecích sil. Výsledky jsou vyhodnoceny s ohledem na kvalitativní aspekty odezvy, výpočetní čas a vliv řešičů obyčejných diferenciálních rovnic.
Abstract in different language: This work is focused on the static and dynamic models of friction forces and their implementation in MATLAB. First of all, these models are tested on benchmark models (self excited point mass on a belt, a point mass on a rough surface excited by periodic force and a point mass dragged over rough surface with constant speed) and then they are applied on the model of tripple blades with friction dampers. The response is analyzed while using various friction models and different ways of excitation. The attention is focused on the evaluation of the suitability of the static and dynamic friction force models. The results are evaluated with regard on qualitative aspect of the response, computing time and the in uence of the ordinary differential equations solver.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volin_Tomas_BP.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
Volin_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce502,88 kBAdobe PDFView/Open
Volin_oponent.pdfPosudek oponenta práce57,13 kBAdobe PDFView/Open
Volin_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce262,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.