Title: Počítačové modelování diferenciálu
Authors: Šroubek, Jakub
Advisor: Hajžman Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37806
Keywords: diferenciál;ozubené kolo;otevřený diferenciál;samosvorný diferenciál;dynamika;tření
Keywords in different language: differential;gear;open differential;limited slip differential;dynamics;friction
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku automobilového diferenciálu, který je nedílnou součástí každého automobilu. V první části této práce je základním cílem seznámit čtenáře s~několika druhy diferenciálů a jejich konstrukcí. Další část práce je zaměřena na přehled přístupů k modelování diferenciálů, ať už se jedná o přístup z hlediska použitého nástroje (software) či z hlediska mechaniky. V hlavní části této práce je detailně popsán výpočtový model otevřeného a samosvorného diferenciálu v programu Adams od firmy MSC Software. Následně jsou v závěru práce zhodnoceny výsledky ze simulací. Výsledky jsou dále použity na parametrické studie samosvorného diferenciálu, při kterých dochází ke změnám charakteristiky diferenciálu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of automotive differential, which is an integral part of every car. In the first part of this work, the basic aim is to acquaint the reader with several kinds of differentials and their constructions. Another part of the thesis is focused on an overview of approaches to differential modeling, whether it is an approach in terms of used tool (software) or in terms of mechanics. The main part of this work describes in detail the computational model of the open and limited slip differential in the program Adams from MSC Software. Subsequently, the results of the simulations are evaluated at the end of the thesis. The results are also used for parametric studies of the limited slip differential in which the differential characteristic changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce Jakub S_roubek.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
Sroubek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce426,75 kBAdobe PDFView/Open
Sroubek_oponent.pdfPosudek oponenta práce42,11 kBAdobe PDFView/Open
Sroubek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce246,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.