Title: Stavební úpravy objektu cihelny v Záluží 15
Other Titles: Building repairs brick building in Záluží 15
Authors: Fleissigová, Kateřina
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37807
Keywords: stavební úpravy;objekt;pozemek;zdivo;stávající stav;nový stav;stavba
Keywords in different language: construction work;building;land;masonry;current condition;new condition;construction
Abstract: Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Obsah práce je stavební úpravy reálně stojícího zemědělského objektu nedaleko obce Záluží. Práce zahrnuje stávající stav objektu, bourací práce, nově navržený stav, konstrukční řešení vodorovných konstrukcí a krovu, statické posouzení vybraných prvků, tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí a fotodokumentace. Celá bakalářská práce je v souladu s platnými normami, vyhláškami a aktuálním zákonem. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2019. Tepelně technické posouzení bylo provedeno v programu Teplo 2017 EDU a statické posouzení vybraných prvků bylo provedeno v programu FIN 2D EC.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to elaborate project documentation for building permit. The content of the work is the construction of a real standing agricultural building near the village Záluží. The work includes the current condition of the building, demolition work, newly designed state, structural design of horizontal structures and roof truss, static assessment of selected elements, thermal technical assessment of perimeter structures and photo documentation. The whole bachelor thesis is in accordance with valid standards, decrees and current law. The drawing part was developed in AutoCAD 2019. The thermal technical assessment was carried out in the program Heat 2017 EDU and the static assessment of the selected elements was carried out in the program FIN 2D EC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_K. Fleissigova.pdfPlný text práce33,55 MBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce616,07 kBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_oponent.pdfPosudek oponenta práce675,09 kBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.