Název: Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry
Další názvy: Communication among members of medical team in intensive care from the nurse´s perspective
Autoři: Altmanová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kulichová, Olga
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3782
Klíčová slova: komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;verbal communication;nonverbal communication;general nurse
Abstrakt: Cílem mojí bakalářské práce je zjistit, jaké komunikační dovednosti uplatňují všeobecné sestry v kolektivu. Dalším cílem je zjistit, zda dochází ke kvalitnímu přenosu informací mezi zdravotnickými pracovníky a posoudit vliv interpersonálních vztahů na kvalitu práce sestry. Výstupem mojí bakalářské práce bude doporučení pro praxi. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické. V teoretické části popisuji nejprve komunikaci všeobecně. V následující části se zabývám interpersonálními vztahy a konflikty na pracovišti a jejich řešením a syndromem vyhoření. V dalších kapitolách rozebírám specifika jednotky intenzivní péče spíše z hlediska komunikace mezi jednotlivými profesemi zdravotnických pracovníků a také zásady komunikace s vedoucím pracovníkem. Závěr teoretické části je věnován duševní hygieně sestry. V empirické části bakalářské práci jsem použila základní metody vědecké práce. Informace použité při jejím zpracování jsem získala komplexním studiem odborné literatury a vědeckých prací. Získané informace jsem analyzovala, vykonala komparaci a vydedukovala částečné závěry. Po analýze jsem provedla syntézu, a na jejím základě jsem navrhla možná řešení. Pro výzkum primárních dat jsem zvolila kvantitavní výzkum - dotazníkové šetření. Dotazník byl po zkompletování otázek určen nejprve pro pilotní verzi a po jejím vyhodnocení k použití na JIP. Byl vytvořen jak pro sestry, tak pro nižší zdravotnický personál.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the bachelor thesis is to examine what communication skills general nurses use within a team. Another objective is to reveal if information is transmitted well among medical staff and to assess the influence of interpersonal relations on the quality of work of the general nurse. Recommendations for practice are the output of the thesis. The thesis has a theoretical and an empirical part. Communication in general is described in the theoretical part first. Then, the focus shifts to interpersonal conflicts at workplace and coping with them, and the burn-out syndrome. In the next chapters, the specifics of the intensive care unit are depicted, regarding communication among individual professions of medical staff and the principles of communication with superiors. Mental hygiene is the last topic of the theoretical part. Fundamental scientific methods were used in the empirical part of the thesis. The information presented in it was procured by complex studying of literature and scientific works. Researched data were analysed and compared. Subsequently, partial conclusions were deduced. Finally facts were synthetized and possible solutions suggested. Primary data were researched by quantitative inquiry, using a question form. A pilot version had been tested and after evaluation a final questionnaire was used at the intensive care unit. It was created for general nurses as well as for lower medical staff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komunikace mezi cleny zdravotnickeho tymu v int.peci z pohledu sestry.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Altmanova.jpgPosudek vedoucího práce140,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Altmanova.zipPosudek oponenta práce152,05 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Altmanova.jpgPrůběh obhajoby práce105,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.