Title: Partnerství a kvalita života
Other Titles: Partnership and quality of life
Authors: Pavlíčková, Lucie
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37833
Keywords: zdraví;rodinný stav;vzdělání;spokojenost;issp;regresní analýza
Keywords in different language: health;marital status;education;welfare;issp;regression analysis
Abstract: Rodinný stav a vzdělání hrají důležitou roli na zdraví jedince. Lidé žijící v manželství jsou zdravější a spokojenější, dožívají se vyššího věku a trpí méně často psychickým onemocněním než lidé nesezdaní či svobodní. Dosažené vzdělání má také silný vliv na zdraví jedince, neboť čím vyšší vzdělání jedinec má, tím je efektivnější ve svém životě. To přináší zlepšení v jeho přístupu k řešení životních problémů a náročných situací a v důsledku také zdraví. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má druh partnerského soužití, dosažené vzdělání a interakce těchto dvou aspektů na zdraví. Výzkum je založen na kvantitativní metodologii. V práci zpracovávám data ISSP Rodina a zdraví z roku 2011-2012 získaná z ČSDA. Analýza probíhala na vzorku N=1356, prostřednictvím kterého odpovídám na mé výzkumné otázky a hypotézy. Výzkumná část je složena z analýzy pěti lineárních regresních modelů.
Abstract in different language: Marital status and education play an important role in the health of the individual. Married people are healthier and happier, live longer and suffer less frequently from mental illnesses than unmarried people. The level of achieved education also has a strong impact on the health of the individual, the higher the individual's education is, the more effective they are in living their lives. This brings improvements in their approach to solve life problems and manage challenging situations and it also implies better health condition. The main goal of the thesis was to find out what kind of partnership coexistence, achieved education levels and interaction of these two aspects affect health. The research is based on quantitative methodology. In my work I'm using ISSP Family and Health data from years 2011-2012 obtained from CSDA. The analysis was conducted on a sample of N = 1356 respondents, and I use it to answer my questions and hypotheses. The research part is consisted of an analysis of five linear regressive models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavlickova_2019.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Pavlickova_ved.pdfPosudek vedoucího práce140,36 kBAdobe PDFView/Open
Lucie Pavlickova _ posudek-oponenta-DP_ Hynek Jerabek.pdfPosudek oponenta práce146,18 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova.PDFPrůběh obhajoby práce124,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.