Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBernáthová, Kristýna
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:33Z-
dc.date.available2018-3-8
dc.date.available2020-07-17T13:46:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-13
dc.identifier76644
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37950
dc.description.abstractTato rigorózní práce se věnuje problematice nezaměstnanosti jako takové a dále zabezpečováním zaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Tato problematika představuje významnou část oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a velkou měrou ovlivňuje celou společnost. Tato práce byla zpracována s cílem podat ucelený pohled na nezaměstnanost, na jednotlivá řešení nezaměstnanosti a na samotnou politiku zaměstnanosti. Práce je rozčleněna do několika kapitol, které se postupně zabývají nezaměstnaností, sociální politikou, sociální politikou Evropské unie, politikou zaměstnanosti, pracovněprávním vztahem, aktivní politikou zaměstnanosti, pasivní politikou zaměstnanosti, a v neposlední řadě výzvami, kterým bude muset naše společnost v brzké době čelit. I přesto, že v současné době je míra nezaměstnanosti v České republice velmi nízká, je vhodné se touto problematikou zabývat, neboť tato míra kolísá, zajisté se zanedlouho opět zvedne a nezaměstnaných lidí bude přibývat, a nezaměstnanost sama o sobě má značný vliv na společnost, ekonomiku, psychiku jedinců atd. Při psaní této práce jsem analyzovala platnou právní úpravu a současnou společenskou situaci, uvedla jsem základní statistiky týkající se nezaměstnanosti v České republice, kdy tyto statistiky jsou zacíleny na jednotlivé společenské skupiny, a v neposlední řadě jsem v příslušných kapitolách analyzovala i judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky týkající se konkrétního úzkého tématu. Poslední kapitola nazvaná "Výzvy, kterým bude naše společnost a politika zaměstnanosti v brzké době čelit" je jakýsi můj osobní exkurz do brzké budoucnosti a vztyčený ukazováček, neboť výzvy zde uvedené, jako je čtvrtá průmyslová revoluce, migrantská krize a nedostatek pracovních míst pro absolventy vysokých škol vs. málo řemeslníků, jsou dle mého významné problémy, které mají potenciál velmi ovlivnit celospolečenskou situaci, a to nejen v oblasti zaměstnanosti.cs
dc.format147 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjecttypy nezaměstnanostics
dc.subjectabsolventics
dc.subjectženycs
dc.subjectzdravotně postižené osobycs
dc.subjectstarší lidécs
dc.subjectlidé s nízkou kvalifikacícs
dc.subjectromovécs
dc.subjectdůsledky nezaměstnanostics
dc.subjectsociální politikacs
dc.subjectobjekty a subjekty sociální politikycs
dc.subjectzákladní principy sociální politikycs
dc.subjectcíle a funkce sociální politikycs
dc.subjectsociální státcs
dc.subjectsociální politika evropské uniecs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectministerstvo práce a sociálních věcícs
dc.subjectprávo na prácics
dc.subjectprevence vzniku nezaměstnanostics
dc.subjectzprostředkování zaměstnánícs
dc.subjectpracovněprávní vztahcs
dc.subjectdruhy a subjekty pracovněprávního vztahucs
dc.subjectzákladní zásady pracovněprávního vztahucs
dc.subjectvznik a skončení pracovněprávního vztahucs
dc.subjectnástroje aktivní politiky zaměstnanostics
dc.subjectpasivní politika zaměstnanostics
dc.subjectfinancování politiky zaměstnanostics
dc.subjectstrategie politiky zaměstnanosti do roku 2020cs
dc.subjectčtvrtá průmyslová revolucecs
dc.subjectmigrantská krize.cs
dc.titleNezaměstnanost a zabezpečování zaměstnanostics
dc.title.alternativeUnemployment and its solutionsen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about unemployment and about the Employment Policy. This area is a large part of the labor law and social affairs law, and it might influence the whole society. The goal of this thesis was to offer comprehensive overview of the issues of unemployment and its solutions and of the Employment Policy as well. This paper is divided into few chapters. These chapters are about the unemployment, the Social Policy, the Social Policy of the European Union, the Employment Policy, employment, the Active Employment Policy, the Passive Employment Policy, and the last chapter is about the challenges which the society and the Employment Policy will face soon. The unemployment is very low in the Czech republic by now, but I think that is very important to focus on it right now because we can assume that it will rise, there will be more and more unemployed people and the unemployment has a huge influence on the society, economy, human´s psyche etc. I analyzed the applicable legislation and the present social situation during writing this paper, then I showed some basic statistics about unemployment in the Czech republic and I analyzed the case law of the Supreme Administrative Court of the Czech republic and the Constitutional Court of the Czech republic. The last chapter called "The challenges which the society and the Employment Policy will face soon" is my personal excursion to the early future and raised forefinger, because these challenges, such as the fourth industrial revolution, migrant crisis, and the fact, that almost every second young person wants to study some university to work in the office later, and then we have a big number of graduates who cannot find jobs and on the other side a lot of free jobs in construction field, joinery etc., will by my opinion influence the labour market and the whole society.en
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedtypes of unemploymenten
dc.subject.translatedgraduatesen
dc.subject.translatedwomenen
dc.subject.translateddisabled personsen
dc.subject.translatedolder personsen
dc.subject.translatedpeople with low qualificationen
dc.subject.translatedgypsiesen
dc.subject.translatedunemployment consequencesen
dc.subject.translatedthe social policyen
dc.subject.translatedobjects and subjects of social policyen
dc.subject.translatedbasic principles of social policyen
dc.subject.translatedgoals and functions of social policyen
dc.subject.translatedwelfare stateen
dc.subject.translatedsocial policy in the european unionen
dc.subject.translatedthe employment policyen
dc.subject.translatedministry of labour and social affairsen
dc.subject.translatedjob righten
dc.subject.translatedprevention of unemploymenten
dc.subject.translatedemployment mediationen
dc.subject.translatedlabor-law relationshipen
dc.subject.translatedtypes and subjects of labor relationshopen
dc.subject.translatedbasic principles of labor relationshipen
dc.subject.translatedlabor relationship creation and endingsen
dc.subject.translatedthe active employment policy toolsen
dc.subject.translatedthe passive employment policyen
dc.subject.translatedthe employment policy financingen
dc.subject.translatedthe strategy of the employment policy to 2020en
dc.subject.translatedthe fourth industrial revolutionen
dc.subject.translatedmigrant crizis.en
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace 112018_.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek-2.pdfPosudek oponenta práce243,39 kBAdobe PDFView/Open
Mgr. Bernathova Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.