Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the chosen company
Authors: Novák, Jakub
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Machová Kristýna, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38053
Keywords: konkurenceschopnost;okolí podniku;vnější okolí;vnitřní okolí;porterův model pěti sil;pest analýza;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;business environment;external environment;inner environment;porter's five forces model;pest analysis;financial analysis;swot analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti vybraného podniku. K analýze konkurenceschopnosti byla zvolena společnost ANT studio s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou definovány základní pojmy spojené s tématem této práce. V druhé části bakalářské práce je představen vybraný podnik a za pomocí poznatků z teoretické části je provedena analýza konkurenceschopnosti. K této analýze byly použité nástroje k analýze vnitřního a vnějšího okolí, mezi které patří PEST analýza, Porterův model pěti sil a analýza vnitřních faktorů, v rámci které byla provedena finanční analýza podniku. Výstupy těchto analýz jsou zhodnoceny ve SWOT analýze, z jejíž výsledků jsou formulovány návrhy a opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of the competitiveness of the selected company. The company ANT studio s.r.o was chosen to analyze the competitiveness. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part defines the basic concepts associated with the topic of this thesis. The second part of the bachelor thesis introduce the selected company and using knowledge from the theoretical part analyse the competitiveness of the company. There where used analytical tools of the internal and external environment, including PEST analysis, Porter's five forces model and analysis of internal factors, within which the financial analysis of the company was realized. The outputs of these analyzes are summarized in the SWOT analysis. Based on the results of the SWOT analysis the suggestions are proposed to increase the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_Jakub_2019.pdfPlný text práce954,49 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novak_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novak_OP.pdfPosudek oponenta práce105,87 kBAdobe PDFView/Open
Novak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce79,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.