Název: Pohled studentů ošetřovatelství na respektování důstojnosti klientů ve zdravotnických zařízeních
Další názvy: The nursing students view of respect the dignity of clients in medical facilities
Autoři: Kalfeřtová, Dita
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3807
Klíčová slova: důstojnost člověka;student;pohled;respektování
Klíčová slova v dalším jazyce: human dignity;student;view;respect
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je respektování lidské důstojnosti. Práce zjišťuje pohled studentů ošetřovatelství na respektování důstojnosti klientů ve zdravotnických zařízeních. V teoretické části bakalářské práce se zabývám otázkami objasnění pojmu důstojnost a srovnáním typologií uváděných různými autory. Dále se zaměřuji na význam respektování lidské důstojnosti při poskytování ošetřovatelské péče. Uvádím příklady neprofesionálního chování, které snižuje důstojnost člověka, a dále popisuji přístupy, které přispívají k zachování lidské důstojnosti. Také zmiňuji právní normy a etické kodexy, které nařizují důstojnost člověka respektovat. Pokusila jsem se objasnit z pohledu respektování lidské důstojnosti i termín ošetřovatelství, abych mohla charakterizovat studenta ošetřovatelství z pohledu současné legislativy. V praktické části prostřednictvím metody kvantitativního výzkumu zkoumám pohled studentů ošetřovatelství na respektování lidské důstojnosti. Zjišťuji, co si oni pod tímto pojmem představují, jak často se setkávají s jejím nerespektováním, jestli oni sami respektují lidskou důstojnost a kde vidí největší problém v nerespektování lidské důstojnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is respect for human dignity. This work identifies from nursing students point of view the dignity of clients in healthcare facilities. In the theoretical part of the bachelor thesis I deal with questions of clarification of the concept of dignity and comparing typologies reported by various authors. Then I focus on the importance of respecting human dignity in nursing care. I present examples unprofessional behaviour that lowers the human dignity and I describe approaches that contribute to the preservation of human dignity. Also mention the legal standards and ethical codes that dictate human dignity respected. I tried to explain in terms of current legislation. In the practical part I research view of nursing students to respect for human dignity through quantitative research methods. I focus on what they pose under this term, how often they meet with disrespect its, if they themselves respect human dignity and where they see the biggest problem in disrespect of human dignity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kalfertova.jpgPosudek vedoucího práce115,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kalfertova.zipPosudek oponenta práce157,14 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kalfertova.jpgPrůběh obhajoby práce118,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.