Title: Návrh modelu konkurenční strategie podniku
Other Titles: Model Proposal of Competitive Company Strategy
Authors: Moša, Ondřej
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38070
Keywords: tržní prostředí;konkurence;vize;konkurenční strategie;situační analýza;analýza prostředí;pestle analýza;analýza odvětví;analýza konkurence;porterův model pěti sil;model tvorby konkurenční výhody v malých a středních firmách;analýza vnitřních zdrojů podniku;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: market environment;competition;vision;competitive strategy;situational analysis;environment analysis;pestle analysis;industry analysis;competition analysis;porter's five forces model;competitive advantage creation model in small and medium size companies;internal company resources analysis;financial analysis;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice vytváření modelu konkurenční strategie podniku. Cílem práce je upravit prozatímní konkurenční strategii zvoleného podniku tak, aby zohledňovala současný vývoj v odvětví a změny ve společnosti. V dnešní době na trhu sílí konkurenční prostředí natolik, že se současnost často nazývá obdobím hyperkonkurence. Nabídka již ve většině odvětví převyšuje poptávka na trhu. Jednotlivé podniky jsou donuceny neustále inovovat svoje strategie v čím dál kratším období, aby byly schopny obstát v tržním prostředí, kde působí. Metodologický přístup bude pro teoretickou a praktickou část rozdílný. V teoretické části práce bude metodologický přístup reflexí o vhodnosti či použitelnosti jednotlivých nástrojů, které by se měly použít v praktické části práce. Budou zde tyto metody také vysvětleny. V praktické části práce budou tyto nástroje prakticky aplikovány na zvolený podnik. Odpověď na stanovenou výzkumnou otázku v úvodu: "Je analyzovaný podnik XY konkurenceschopný?", zní, analyzovaný podnik je konkurenceschopný, ovšem jeho konkurenceschopnost má klesající tendenci. Hlavním výstupem práce jsou 4 významná opatření, které byly shledány za ekonomicky efektivní a měly by být implementovány do současné konkurenční strategie podniku. Tím by došlo k upravení prozatímní konkurenční strategie podniku. Výsledný model konkurenční strategie podniku by měl být životaschopný až po podání 10 dalších opatření vedení podniku, které byly vytvořeny, ale z důvodu délky práce zde již nemohly být zahrnuty.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to create competitive company strategy model. The aim of the thesis is to adjust the provisional competitive strategy of the chosen company to reflect the current development in the sector and changes in the company. Nowadays, the competitive environment is rapidly growing in the market that current period is often called as a hyper-competition period. In most of sectors the supply exceeds market demand. Individual companies have to constantly innovate their strategies in a short period to be able to compete in the market environment where they operate. Methodological approach will be different for the theoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis the methodological approach will be reflecting the suitability or usability of the individual tools which should be used in the practical part of the thesis. These methods will be explained here. In the practical part of the thesis these tools will be practically applied to the chosen company. The answer to the research question created in the introduction: "Is the analyzed company XY competitive?" is that the analysed company is competitive but its competitiveness is declining. Main output of the thesis are four important measures that have been found as an economically efficient and they should be implemented to the current competitive company strategy. It would edit the provisional competitive company strategy. The final competitive company strategy model should be viable after ten more additional management measures that were created but because of the length of the thesis couldn't be included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_cele_FINAL_s podpis.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Mosa_VP.pdf.pdfPosudek vedoucího práce124,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mosa_OP.pdfPosudek oponenta práce243,16 kBAdobe PDFView/Open
Mosa.pdfPrůběh obhajoby práce151,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.