Title: Finanční audit
Other Titles: Financial Audit
Authors: Bubnová, Eliška
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Malafová Ivova, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38095
Keywords: audit;účetní závěrka;auditor;dlouhodobý hmotný majetek
Keywords in different language: audit;financial statements;auditor;tangible fixed assets
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Finanční audit" je zaměřena na provedení auditu dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve vymezuje nejdůležitější pojmy z oblasti auditu. Dále se zabývá postupy při vykonávání auditu účetní závěrky. Praktická část je zaměřena na praktickou aplikaci poznatků z teoretické části. V této části je charakterizována společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. a je stanovena strategie a plán auditu dlouhodobého hmotného majetku. V závěru bakalářské práce jsou zpracovány závěry auditu.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled "Financial audit" is aimed on auditing tangible fixed assests in a company Daikin Industries Czech Republic s.r.o. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first part of the theoretical part defines the most important concepts of auditing. It also deals with procedure when performing the audit of the financial statements. The practical part is focused on the practical application of the knowledge gained in the theoretical part. This part describes the company Daikin Industries Czech Republic s.r.o. and sets out the strategy and the audit plan of tangible fixed assest. At the end of the bachelor thesis, the conclusions of the audit are elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bubnova_K15B0058P.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bubnova_OP.pdfPosudek oponenta práce331,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bubnova_VP.pdfPosudek vedoucího práce227,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bubnova.pdfPrůběh obhajoby práce82,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.