Title: Všeobecná sestra jako edukátor nevidomého a jeho rodiny
Other Titles: General nurse as educationer a blind person and his family
Authors: Mlčáková, Tereza
Advisor: Šanderová, Jana
Referee: Kroupová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3812
Keywords: edukace;edukátor;klient;nevidomost;rodina;všeobecná sestra
Keywords in different language: education;educationer;client;blindness;family;general nurses
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem popsala anatomii oka, zrakové funkce, objasnila termín oftalmopedie, klasifikaci podle stupně zrakového postižení a seznámila s problematikou rodiny s nevidomým členem. V závěru teoretické části jsem věnovala pozornost pojmu edukace, komunikačním a průvodcovským zásadám, úpravám prostředí ve zdravotnickém zařízení a nastiňuji rozsáhlou síť organizací pro zrakově postižené klienty. Pro praktickou část bakalářské práce jsem zvolila kvantitativní výzkum pomocí dotazníků. Dotazníky byly vytvořeny pro všeobecné sestry a pro nevidomé klienty, kteří již mají zkušenost se zdravotnickým zařízením. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda všeobecné sestry edukují nevidomé klienty a zda jejich odpovědi potvrdí výsledky výzkumného šetření ze strany nevidomých klientů. Druhým cílem bylo zjistit jakou konkrétní osobu či zdroj informací považují nevidomí klienti za hlavního edukátora.
Abstract in different language: In the theoretical part of the Bachelor thesis I described the anatomy of the eye, visual functions, clarify the term visual impairment, classification according to the degree of visual impairment, and met with the issue of families with a member of the blind. In conclusion, the theoretical part, I dedicated attention to the concept of education, communication and guide principles, modify the environment in medical equipment and I outlined a large network of organizations for the visually impaired clients. For the practical part of the Bachelor thesis I chose quantitative research using questionnaires. The questionnaires have been created for general nurses and for the blind clients who already have experience with the medical device. The first target of Bachelor thesis was to determine whether the General nurses educate blind clients and whether their answers shall confirm the results of the research investigation on the part of the blind clients. The second target was to find out what a specific person or a source of information be construed as blind clients for the main educationer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp20120328.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Mlcakova.jpgPosudek vedoucího práce117,88 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Mlcakova.jpgPosudek oponenta práce136,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Mlcakova.jpgPrůběh obhajoby práce109,43 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.