Název: Všeobecná sestra jako edukátor nevidomého a jeho rodiny
Další názvy: General nurse as educationer a blind person and his family
Autoři: Mlčáková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šanderová, Jana
Oponent: Kroupová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3812
Klíčová slova: edukace;edukátor;klient;nevidomost;rodina;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educationer;client;blindness;family;general nurses
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem popsala anatomii oka, zrakové funkce, objasnila termín oftalmopedie, klasifikaci podle stupně zrakového postižení a seznámila s problematikou rodiny s nevidomým členem. V závěru teoretické části jsem věnovala pozornost pojmu edukace, komunikačním a průvodcovským zásadám, úpravám prostředí ve zdravotnickém zařízení a nastiňuji rozsáhlou síť organizací pro zrakově postižené klienty. Pro praktickou část bakalářské práce jsem zvolila kvantitativní výzkum pomocí dotazníků. Dotazníky byly vytvořeny pro všeobecné sestry a pro nevidomé klienty, kteří již mají zkušenost se zdravotnickým zařízením. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda všeobecné sestry edukují nevidomé klienty a zda jejich odpovědi potvrdí výsledky výzkumného šetření ze strany nevidomých klientů. Druhým cílem bylo zjistit jakou konkrétní osobu či zdroj informací považují nevidomí klienti za hlavního edukátora.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the Bachelor thesis I described the anatomy of the eye, visual functions, clarify the term visual impairment, classification according to the degree of visual impairment, and met with the issue of families with a member of the blind. In conclusion, the theoretical part, I dedicated attention to the concept of education, communication and guide principles, modify the environment in medical equipment and I outlined a large network of organizations for the visually impaired clients. For the practical part of the Bachelor thesis I chose quantitative research using questionnaires. The questionnaires have been created for general nurses and for the blind clients who already have experience with the medical device. The first target of Bachelor thesis was to determine whether the General nurses educate blind clients and whether their answers shall confirm the results of the research investigation on the part of the blind clients. The second target was to find out what a specific person or a source of information be construed as blind clients for the main educationer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp20120328.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Mlcakova.jpgPosudek vedoucího práce117,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Mlcakova.jpgPosudek oponenta práce136,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Mlcakova.jpgPrůběh obhajoby práce109,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.