Title: Kombinované experimenty ve výuce fyziky na základní škole
Other Titles: Department of Mathematics, Physics and Technical Education Faculty of Education, University of West Bohemia
Authors: Piskač, Václav
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38167
Keywords: fyzikální pokus;základní škola;učitelský pokus;žákovský pokus;metodika;výuka
Keywords in different language: physical experiment;basic school;demonstration experiment;frontal experiment;metodology physical experiment;basic school;demonstration experiment;frontal experiment;metodology
Abstract: Práce se zaměřuje na výuku fyziky na základní škole a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií. Mezi základní nástroje výuky fyziky patří učitelské a žákovské experimenty. Mým cílem bylo vytvořit metodiky kombinovaných experimentů - souborů vzájemně doplňujících se učitelských a žákovských experimentů. Vytvořené metodiky pokryly velkou část učiva fyziky na základní škole. V rámci výzkumu proběhlo testování souborů kombinovaných pokusů na několika školách. Testování bylo vyhodnoceno pomocí rozhovorů s učiteli a porovnáním výsledků písemných prací žáků.
Abstract in different language: The doctoral thesis focuses on teaching physics at primary school and in the corresponding classes of multi-year grammar schools. The basic tools of physics teaching include demonstration and frontal experiments. My goal was to create methodologies of combined experiments - sets of complementary teacher and pupil experiments. Developed methodologies cover a large part of the elementary school curriculum. The research involved testing of combined experiments at several schools. Testing was evaluated by interviewing teachers and comparing the results of the students' tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PiskaAT 006 - vA˝slednAˇ.pdfPlný text práce37,3 MBAdobe PDFView/Open
Piskac_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce251,34 kBAdobe PDFView/Open
Posudek JH.pdfPosudek vedoucího práce191,64 kBAdobe PDFView/Open
Posudok VL.pdfPosudek oponenta práce146,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.