Title: Kulturní zájmy a aktivity posledních Rožmberků (1535 - 1611)
Other Titles: Cultural interests and activities of the last Rožmberks (1535 - 1611)
Authors: Dobiášová, Adéla
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38195
Keywords: rožmberkové;vilém z rožmberka;petr vok z rožmberka;kultura;jižní čechy;renesance;zámecká sídla;mecenášství;rybniční soustava třeboň;rožmberská knihovna;kunstkomora petra voka.
Keywords in different language: rosenbergs;vilém of rosenberg;petr vok of rosenberg;culture;south bohemia;renaissance;chateaux;patronage;pond system třeboň;the rosenberg library;art chamber of petr vok.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na kulturní přínos posledních dvou Rožmberků, Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka, české kultuře. Práce se nejprve zaměřuje na jejich životní osudy, které formovaly jejich kulturní zájmy. Dále mapuje jednotlivé kulturní oblasti, ve kterých je jejich přínos zaznamenán. Jedná se o oblast stavitelství, kde jsou zachyceny proměny rožmberských sídel v Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni a na letohrádku Kratochvíle. Pozornost je dále věnována přínosu posledních Rožmberků v oblasti náboženské situace v jižních Čechách, a jejich vlivu na kulturní proměnu krajiny v blízkosti Třeboně. Část práce také odráží jejich mecenášské zájmy, mezi které patřila nejen náboženská literatura, ale i alchymie, přírodní vědy nebo lékařství. Na jejich mecenášské aktivity bezprostředně navazuje také uspořádání rodové knihovny Petrem Vokem za pomoci archiváře Václava Březana a jeho sbírkotvorná činnost. Poslední kapitola je věnována pohřebním ceremoniálům posledních Rožmberků.
Abstract in different language: The thesis is focused on the cultural contribution of the last two Rosenbergs, Wilhelm von Rosenberg and Peter Wok von Rosenberg, to Czech culture. The thesis first focuses on their life stories that shaped their cultural interests. Furthermore, it maps the individual cultural areas in which their contribution is recorded. It is a architecture area where the changes of the Rosenberg mansions in Český Krumlov, Bechyně, Třeboň and the Kratochvíle villa are captured. Attention is also paid to the contribution of the last Rosenbergs to the religious situation in South Bohemia and their influence on the cultural transformation of the landscape near Třeboň. Part of the work also reflects their patronage interests, including not only religious literature, but also alchemy, science or medicine. Their patronage activities are immediately followed by the organization of the family library by Petr Vok with the help of the archivist Václav Březan and his collection activities. The last chapter is devoted to the funeral ceremonies of the last Rosenbergs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulturni zajmy a aktivity poslednich Rozmberku DP.pdfPlný text práce9,1 MBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_1.pdfPosudek vedoucího práce371,06 kBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_2.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_O.pdfPrůběh obhajoby práce350,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.