Název: Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví
Další názvy: General male nurse in health
Autoři: Zelinka, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3823
Klíčová slova: všeobecný ošetřovatel;psychologie muže a ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: psychology of man and woman;general nurse
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práci popisuji historii mužů v ošetřovatelství, všeobecné ošetřovatele v Severní Americe, klady a zápory v povolání všeobecného ošetřovatele a psychologické rozdíly mezi všeobecným ošetřovatelem a všeobecnou sestrou. Pro praktickou část bakalářské práce jsem si zvolil kvantitativní výzkum. Ten jsem zaměřil na vzájemnou spokojenost všeobecných sester s všeobecným ošetřovatelem. Výzkumný vzorek byl určen pro všeobecné sestry/ošetřovatele pracující na všech typech ošetřovatelských jednotek a oddělení. Vyplněné dotazníky jsem pak vyhodnotil a výsledky zaznamenal do grafů a tabulek.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part describes the history of men in nursing, men general nurses in North America, the pros and cons of the general nursing profession, psychological differences between general nurse man and woman. For the practical part of the thesis I chose quantitative research. That I focused on the mutual satisfaction women general nurses with man general nurse. Research sample was designed for women/men general nurses working on all types of nursing units and departments. The completed questionnaires I evaluated and the results I recorded in graphs and charts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace -Zelinka Patrik.pdfPlný text práce339,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Zelinka.jpgPosudek vedoucího práce154,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Zelinka.zipPosudek oponenta práce167,56 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Zelinka.jpgPrůběh obhajoby práce123,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.