Title: Organizace a fungování státního zastupitelství a jeho změny
Other Titles: Organization and functioning of the Public Prosecutor's Office and its changes
Authors: Mošnová, Natálie
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38255
Keywords: státní zastupitelství;organizace státního zastupitelství;návrh zákona o státním zastupitelství;speciální státní zastupitelství
Keywords in different language: public prosecutor's office;the organization of the public prosecution;draft bill on public prosecutor's office;special public prosecutor's office
Abstract: Diplomová práce se zabývá především analýzou návrhů nového zákona o státním zastupitelství, které byly v posledních letech vypracovány. Autorka se zaměřuje na ty nejzásadnější změny, které zmíněné návrhy přinášejí. Potřebný kontext je zprostředkován exkurzem do historického vývoje organizace státního zastupitelství. Nechybí ani stručný popis stávající úpravy, která měla být uvedenými návrhy nahrazena. V něm je obsaženo ústavní a zákonné postavení státního zastupitelství, jakož i jeho postavení z hlediska dělby moci. Dále pak autorka pojednává o organizaci státního zastupitelství a vztahy v rámci jeho soustavy. Druhá polovina práce se pak zaměřuje na tři návrhy zákona, které byly v posledních letech vypracovány. Autorka popisuje a hodnotí hlavní změny, které by dle zmíněných návrhů měly ve státním zastupitelství nastat. Jsou jimi především zrušení Vrchních státních zastupitelství, zřízení speciálních orgánů či změny v postavení nejvyššího státního zástupce. Cílem práce je pak především nestranné posouzení navrhovaných změn a jejich zhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the analysis of the proposed legislation concerning the Public Prosecutor's Office which has been lately drafted. The author deals with the main changes brought by the mentioned legislation. The needed context is mediated by the excursion to the historical development of the organization of the Public Prosecutor's Office. In the thesis there is also a description of the current statutory regulation which was supposed to be replaced. The description contains the constitutional and legal definition of the Public Prosecutor's Office and its definition in terms of the separation of powers. The thesis goes on with the description of the organization of the Public Prosecutor's Office and of the relationships within the system. The second half of the thesis is focused on the three drafts of the bill which have been submitted in last years. The author describes the main changes that have been proposed such as the cancellation of the High Public Prosecutor's Office, creation of a new Specialized Public Prosecutor's Office or changes in a position of the Supreme Public Prosecutor. The main purpose of the thesis is an impartial evaluation of the proposed changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalie Mosnova DP.pdfPlný text práce856,96 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Mosnova.pdfPosudek vedoucího práce742,06 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Mosnova.pdfPosudek oponenta práce560,1 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Mosnova.pdfPrůběh obhajoby práce568,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.