Title: Full-textové vyhledávání s podporou porozumění textu dotazu
Other Titles: Full-text search with the support of query understanding
Authors: Mištera, Adam
Advisor: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hercig Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38282
Keywords: sémantická reprezentace;full-textové vyhledávání;invertovaný index;datové kolekce;neuronové sítě;evaluační metriky;word2vec;fasttext;apache solr
Keywords in different language: semantic representation;full-text search;inverted index;data collections;neural network;evaluation metrics;word2vec;fasttext;apache solr
Abstract: Cílem této bakalářské práce je prozkoumat dostupné metody sémantické reprezentace současně s návrhem dvou vlastních metod, které budou následně implementovány do předem zvoleného full-textového vyhledávače Apache Solr. Současně budou podrobně prozkoumány dostupné datové kolekce pro full-textové vyhledávání. Funkčnost metod bude posléze ověřena na vybrané datové kolekci. Výstupem práce je zhodnocení dosažených výsledků, zejména účinnosti metod vedoucích ke zvýšení přesnosti a kvality vyhledávání ve zvolené datové kolekcí.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis aims to examine available methods of semantic representation along with the proposal of two own methods, which will be subsequently integrated into the already selected full-text search engine Apache Solr. At the same time, available data collections for full-text search will be examined in greater detail. The functionality of the methods will be subsequently verified on the selected data collection. The output of the work will be an evaluation of the obtained results, particularly the effectiveness of the methods leading to a greater accuracy and quality of searches in the selected data collection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mistera_A17B0294P.pdfPlný text práce623,54 kBAdobe PDFView/Open
A17B0294P Posudek.pdfPosudek oponenta práce236,6 kBAdobe PDFView/Open
A17B0294P Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce21,68 kBAdobe PDFView/Open
A17B0294P Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.