Title: Prostorové šíření tepla v kovech
Other Titles: Spatial Heat Propagation in Metals
Authors: Bušek, Pavel
Advisor: Hamar Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38311
Keywords: termodynamika;sdílení tepla;přenos tepla vedením;přenos tepla zářením;objemová hustota;tmdsc;měrná tepelná kapacita;tepelná vodivost;součinitel teplotní vodivosti
Keywords in different language: thermodynamics;heat transfer;heat conduction;heat radiation;volumetric mass density;tmdsc;specific heat capacity;thermal conductivity;coefficient of thermal diffusivity
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na prostorové šíření tepla v kovových materiálech. Teoretická část uvádí popis základních termodynamických pojmů, vysvětluje základní termodynamické zákony a popisuje možnosti sdílení tepla. Praktická část je rozdělena do tří částí, kde první je zaměřena na návrh a realizaci měření fyzikálních vlastností důležitých pro přenos tepla. Druhá část se věnuje návrhu a realizaci experimentu měření prostorového šíření tepla s ohledem na vliv okolí. Třetí část se zabývá tvorbou modelu v simulačním programu založeném na metodě konečných prvků a kalibrací modelů s výsledky experimentu.
Abstract in different language: This master thesis is focused on spatial heat transfer inside metals. The theoretical part deals with base terms of thermodynamics, explains fundamental laws of thermodynamics and describes classification of heat transfer. The practical part is divided into 3 sections. The first one aims to design and execute measurements of significant physical characteristics relevant for heat transfer. The second section deals with designing and implementation of a spatial heat transfer experiment with respect to surroundings. The third part describes creation of model by using a computer simulation program based on finite element method and calibration of the models with respect to results of experiment of spatial heat transfer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Busek.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
078599_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce919,79 kBAdobe PDFView/Open
078599_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
078599_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.