Title: Indukční ohřev v příčném magnetickém poli
Other Titles: Transverse Flux Induction Heating
Authors: Lang, Marek
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38322
Keywords: indukční ohřev;příčné magnetické pole;podélné magnetické pole;tenká vsázka;experimentální měření;program ansys;maxwell;matematické modely
Keywords in different language: induction heating;transverse magnetic field;longitudinal magnetic field;thin workpiece;experimental measurement;program ansys;maxwell;mathematical models
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou indukčního ohřevu v příčném magnetickém poli. V práci je popsán ohřev tenkých vsázek za pomoci příčného magnetického pole a zdůvodněno, proč je toto řešení lepší než ohřev za pomoci podélného magnetického pole. Cílem práce je, na zařízení, které pracuje na principu příčného magnetického pole, provést experimentální měření ohřevu 3 materiálů - hliníku, mědi a mosazi. Tyto materiály jsou čtvercového tvaru, výjimku tvoří hliník, který pro zjištění způsobu šíření tepla vsázkou byl ohříván i ve tvaru kruhovém. V závislosti na experimentálním měření jsou v programu Ansys - Maxwell vymodelovány i matematické modely. Výsledky z experimentálního měření a z matematických modelů jsou následně porovnány a vyhodnoceny. Na základě výsledků je uvedeno i praktické využití tohoto zařízení.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on induction heating in transverse magnetic field. In thesis there is described the heating of thin workpieces using transverse magnetic field and it is explained, why is this solution better than heating using longitudinal magnetic field. The aim of this work is to perform an experimental measurement of the heating of 3 materials - aluminum, copper and brass - on a device working on the principle of transverse magnetic field. These materials are square shaped, with the exception of aluminum, which was also heated in a circular shape to determine how the heat spreads through the workpiece. Depending on the experimental measurements, mathematical models are modeled in Ansys - Maxwell. The results from experimental measurements and from mathematical model are then compared and evaluated. Based on the results, a practical use of this device is also stated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lang_Marek-Indukcni_ohrev_v_pricnem_magnetickem_poli.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
078666_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
078666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.