Title: Moderní technologie v oblasti spínacích přístrojů sítí HVDC
Other Titles: Modern technology in switching equipment HVDC
Authors: Musil, Josef
Advisor: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Referee: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38326
Keywords: hvdc;hybridní vypínač;komutační spínač;ultra rychlý spínač;simulace;matlab simulink;technicko-ekonomické limity
Keywords in different language: hvdc;hybrid circuit breaker;load commutation switch;ultra fast disconnector;simulation;matlab simulink;technical-economic limits
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na moderní technologie v oblasti spínacích přístrojů sítí HVDC. Čtenář zde bude obeznámen s mnoha současnými typy stejnosměrných vypínačů. Součástí této práce jsou veškeré detailní informace týkající se principu a přehledného uspořádání jednotlivých větví každého stejnosměrného vypínače. V této diplomové práci se nachází informace o systému řízení sítí HVDC, porovnání finančních nákladu na sítě HVDC a HVAC, zajímavé sdělení o projektu Suedlink, či o prvním stejnosměrném přenosu na světě o napětí 1100 kV. Autor se zaměřil i na detailní podrobnosti o hybridních vypínačích společností ABB a Alstom. Cílem této práce bylo sestavit funkční obvodové modely hybridních vypínačů v MATLABu Simulink, které se svými nastavenými parametry a vypínacími časy budou co nejreálněji přibližovat skutečným vypínačům. V této práci byl kladen důraz na zpracování důležitých informací ve spínací oblasti HVDC, které budou rozšiřovat problematiku tohoto systému, jež navazuje na předchozí sepsanou bakalářskou práci nesoucí název Provoz HVDC sítí s důrazem na problematiku spínání.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the modern technology in switching equipment HVDC. The reader will be familiar with many of the current types of DC switches. Part of this work details information about the principle and clear arrangement of individual branch of each DC circuit breakers. In this paper there are located information about HVDC's network control system, economic comparison of HVAC and HVDC, an interesting information about project Suedlink, or the world's first direct-current voltage of 1100kV. The author of this work also focused on detailed description of ABB and Alstom hybrid circuit breakers. The aim of this work was to build functional circuit models of hybrid circuit breakers in MATLAB Simulink, which with their set parameters and tripping times will be the same as the real circuit breakers. This diploma thesis is a part of greater topic focused on extension of a bachelor thesis called Operation of HVDC grids with emphasis on the switching phenomena.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Musil.pdfPlný text práce9,56 MBAdobe PDFView/Open
078670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce809,42 kBAdobe PDFView/Open
078670_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
078670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.