Název: Postoj zdravotníků k používání osobních ochranných pracovních pomůcek
Další názvy: The position of health professionals on the use of personal protective equipment
Autoři: Hammerová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Veselá, Vladislava
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3833
Klíčová slova: dezinfekce;jednorázový materiál;nozokomiální nákaza;osobní ochranné pracovní pomůcky;prevence;všeobecná sestra;výzkum;zdravotnický pracovník
Klíčová slova v dalším jazyce: disinfection;disposable material;hospital infection;personal protective equipment;general nurse;prevention;research;health care worker
Abstrakt: Obsahem bakalářské práce je zpracování výzkumu, který zjišťuje, jaký postoj zaujímají zdravotníci k používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé osobní ochranné pomůcky, které jsou pro vykonávání ošetřovatelského procesu významné jako nezbytný prvek osobní ochrany zdravotníků a nemocných. Její druhá část se věnuje zejména prevenci a šíření nozokomiálních nákaz. Praktická část obsahuje prezentaci výzkumu, který ověřuje, zda jsou si zdravotničtí pracovníci vědomi, jaké ochranné pomůcky při jednotlivých úkonech mají používat a co jim jejich používání přináší. Dále zjišťuje informace o tom, zda mají zdravotníci dostatečné množství osobních ochranných pomůcek pro svojí ochranu.i pro ochranu nemocných a zda jim zaměstnavatel, v případě jejich nedostatku či v případě vzniku alergických reakcí v souvislosti s jejich používáním, zajistí pomůcky jiné. Též jsme zjišťovaly, zda mají zaměstnanci možnost nahlédnout kdykoliv do směrnice určené k používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Přínosné je zmapování názorů zdravotnických pracovníků na to, co pozitivního jim přináší používání ochranných pomůcek a co je pro ně největší negativum, které může do jisté míry ovlivňovat jejich postoj k jejich důslednému používání.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this work is the processing of research that finds out how the medical professionals use personal protective equipment. The work is divided into two parts. The theoretical part is focused on individual personal protective equipment that is important performance of the nursing process as a necessary element of personal protection for both health professionals and patients. The second part is devoted particularly to the prevention and spread of nosocomial infections. The practical part contains a presentation of research that verifies if healthcare professionals are aware of protective equipment that should be used for individual acts and what their use entails. Also collects information if medical personal has enough of medical personal protective equipment for their protection and for protection of patients and whether their employer in case of lack or in case of allergic reactions associated with their use is able to provide other tools. We also investigated whether employees have the opportunity to look into directives for use of personal protective equipment. It is useful to map views of health professionals on what gives them a positive use of protective equipment and what is their biggest negative aspect, which may to some extent influence their attitude to their consistent use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hammerova_2012_A.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Hammerova.jpgPosudek vedoucího práce131,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Hammerova.jpgPosudek oponenta práce91,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hammerova.jpgPrůběh obhajoby práce111,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.