Název: Posilování psychické odolnosti u zdravotníků
Další názvy: Strengthening the mental resistance of medics
Autoři: Korseltová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Pavlíková, Lada
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3845
Klíčová slova: psychická odolnost;zdravotník;osobnost a její vlastnosti;stres;frustrace;deprivace;faktory ovlivňující psychickou odolnost;rizikové faktory;konflikt rolí;syndrom vyhoření;duševní hygiena;asertivita;jóga;meditace
Klíčová slova v dalším jazyce: mental resistence;medical officer;personality and its qualities;frustration;inanition;elements which influence mental resistence;danger elements;conflict of the roles;burn-out syndrome;mental hygiene;assertiveness;yoga;meditation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na téma: Posilování psychické odolnosti u zdravotníků. Cílem je zjištění vzájemných vztahů mezi složkami psychického stavu zdravotníků a sledování, jak právě psychika jich samotných může pomoci při uzdravování nemocných.Teoretická část práce se zabývá vlivem osobnosti a jejích vlastností na stav psychické odolnosti, stresory a riziky ve zdravotnické profesi. Praktická část, ve které je zkoumána psychická odolnost a názory na její posilování zdravotnic v různých úrovních vzdělání, je složena z 9 rozhovorů na dané téma.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with theme of The intensify of mental resistence of medical officers. The aim is finding of the reciprocal relations between mental condition elements of the medical officers and the studying how their mental condition can help with convalescing of the patients. The theoretic part deals with influence of personality and its qualities with condition of mental resistence, stressors and dangers in the medical proffesion. The practical part is consisted of nine dialogues about this theme. There is examined the mental resistence and opinions for its intensify of medical officers with different level of their education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Miroslava Korseltova.PDFPlný text práce350,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Korseltova.jpgPosudek vedoucího práce177,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Korseltova.zipPosudek oponenta práce220,44 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Korseltova.jpgPrůběh obhajoby práce107,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.