Title: Vývoj práce všeobecné sestry v intenzivní péči
Other Titles: Development of work of general nurse in intesive care
Authors: Květoňová, Marta
Advisor: Frei, Jiří
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3848
Keywords: anestezie;resuscitace;technika;ošetřovatelská péče;výživa;dokumentace
Keywords in different language: anaesthesia;resuscitation;technology;nursing care;nutrition;documentation
Abstract: Práce se zabývá vývojem ošetřovatelské péče na intenzivním oddělení v naší republice. Je rozdělena na kapitoly, které popisují jednak vznik oboru samotného, tak období od 60 let 20. století až po současnost. První kapitola obsahuje stručně historii a vývoj anestezie a resuscitace, jelikož spolu tyto dva obory úzce souvisí. Součástí je vývoj jak ve světě, tak v naší zemi. Další čtyři kapitoly popisují práci všeobecné sestry v intenzivní péčí, které se především zaměřují na techniku daného období, potřeby soběstačnosti, výživu a dokumentaci od 60. let 20. století až po dnešní dobu. Předposlední kapitola je popisem psychické a fyzické zátěže všeobecné sestry, jež obnáší tato práce na jednotkách intenzivní péče. Poslední kapitola je zaměřená na komunikaci s pacientem a jeho rodinou.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis deals with history of nursery-care at the intensive-care unit in the Czech Republic. The thesis is divided into chapters, discussing the origin of this branch as well as the period of its development since1960´s. The first chapter encompasses a brief description of history and development of anaesthesia and resuscitation, since these two branches are closely each other. The development of anaesthesia and resuscitation in the world as well as in the Czech Republic is also included in the Bachelor Thesis. Following four chapters describe the nursery work in the intensive care unit and they are especially focused on the technologies used in that period, on the needs of self-sufficiency, nutrition and documentation since the 1960´s. The sixth chapter deals with mental and physical stress which is a part of work at the intensive-care unit. The last chapter is focused on communication with the patient and his/her family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marta Kvetonova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kvetonova.jpgPosudek vedoucího práce203,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kvetonova.jpgPosudek oponenta práce138,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kvetonova.jpgPrůběh obhajoby práce104,22 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.