Název: Ošetřovatelská péče o klienty s poruchami sluchu a jejich začlenění do společnosti
Další názvy: Nursing care of clients with hearing impairment and their integration into society
Autoři: Lukešová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Janská, Jana
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3850
Klíčová slova: porucha sluchu;vada sluchu;sluchadlo;kompenzační pomůcky;vyšetření sluchu;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: hearing disorder;hearing defects;hearing aid;compensation aids;hearing examination;communication
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsána jak anatomie a fyziologie ucha, dělení sluchových vad, jejich příčiny a základní diagnostika, tak léčba a korekce sluchu. K závěru teoretické části jsou uvedeny kompenzační pomůcky včetně zásad komunikace a komunikačních systémů klientů s poruchami sluchu. Praktická část zahrnuje výsledky dat kvantitativního průzkumu, který mapuje úroveň informovanosti klientů o kompenzačních pomůckách a dále následnou integraci těchto klientů do společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis consists of two parts. The theoretical part describs anatomy and physiology of the ear, hearing defects classification, their causes and basic diagnosis and medical treatment and correction of hearing. In the end of the theoretical section, there are listed compensation aids including the principles of communication and communication systems of clients with hearing defects. The practical part deals data from quantitative survey data, which maps mapping the client's awareness about compensatory aid and the subsequent integration of clients into society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.