Název: Postoj laické veřejnosti a zdravotníků k problematice eutanazie
Další názvy: The position of the general public and health professionals on the issue of euthanasia
Autoři: Martínková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3851
Klíčová slova: eutanázie;laická veřejnost;zdravotníci;paliativní péče;holistické pojetí péče
Klíčová slova v dalším jazyce: euthanasia;general public;health professionals;palliative care;holistic approach to care
Abstrakt: Má výzkumná bakalářská práce se dělí na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části bakalářské práce jsem vysvětlila samotný pojem eutanazie, historický vývoj včetně různých náboženských pohledů na tuto problematiku. Dále jsem popsala jednotlivé formy eutanazie a všechny důležité termíny vztahující se k tomuto tématu. Objasnila jsem nejčastější důvody zastánců i odpůrců eutanazie, zmapovala situaci ve světě i v České republice. V závěru teoretické části se věnuji paliativní a hospicové péči a významu zdravotní sestry při doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících. V praktické části práce sleduji pomocí dotazníku vlastní konstrukce názory laické veřejnosti a zdravotníků k problematice eutanazie. Pro šetření byla použita kvantitativní metoda výzkumu. Dotazník jsem zpracovala formou grafů, následně vyhodnotila a porovnala.
Abstrakt v dalším jazyce: My research bachelor work is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part of this work I explained the concept of euthanasia, including the historical development of of various religious views on this issue. I also described the various forms of euthanasia and all the important terms related to this topic. I explained the reasons leading proponents and opponents of euthanasia, I mapped the world situation and in the Czech Republic. In conclusion, the theoretical part is devoted to palliative care and hospice care and the importance of nurse accompanying the terminally ill and dying. In the practical part of the work is monitored by means of a questionnaire of my own design views the general public and health professionals on the issue of euthanasia. The quantitative research method was used to investigate. The questionnaire was elaborated in the form of graphs, then evaluated and compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martinkova Iveta.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Martinkova.jpgPosudek vedoucího práce130,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Martinkova.jpgPosudek oponenta práce116,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Martinkova.jpgPrůběh obhajoby práce106,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3851

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.