Title: Péče o ženu v průběhu rizikového těhotenství
Other Titles: Care for Women in the Course of High-risk Pregnancy
Authors: Korchová, Martina
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38529
Keywords: rizikové těhotenství;rizikové faktory;hospitalizace;hrozící předčasný porod;vícečetná gravidita;krvácení v těhotenství;nepravidelné polohy plodu;choroby ženy ovlivněné těhotenstvím;psychologické prožívání
Keywords in different language: high-risk pregnancy;risk factors;hospitalization;imminent premature birth;multiple pregnancy;bleeding in pregnancy;fetal irregular positions;psychological experienc
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá péčí o ženu v průběhu rizikového těhotenství. Obsah práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část práce pojednává o obecných poznatkách rizikového těhotenství, dispenzarizaci rizikového těhotenství, hospitalizaci ženy na oddělení rizikového těhotenství, ošetřovatelskou péči porodní asistentkou. V poslední kapitola teoretické části je zaměřena na psychologii prožívání rizikového těhotenství žen. Všechny tyto informace pramení z odborné literatury a internetových zdrojů. Praktická část práce se zabývá analýzou konkrétního případu dvou žen, které prožily rizikové těhotenství a to formou kvalitativního výzkumu. Jsou zde také uvedeny fragmenty rozhovorů s respondentkami. V závěru práce jsou uvedeny poznatky získané během výzkumné studie a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the care of a woman in the course of high-risk pregnancy. Thesis of this work are devided into theoretical and practical part. The theoretical part oves attention to the general knowledge of high-risk pregnancy, dispensarisation of involved women, thein hospitalisation in special departments and midwife nursing care. The last theoretical charter think over the psychological experiences of high-risk pregnant women. All information of these work stem from professional literature and internet resources. The practical part of the work deals with the analysis of a particular case of two women, who have experienced high-risk pregnancy, in the form of qualitative research. There are also fragments of interviews with respondents. At the end of the this research study obtained findings and recommendations for practice are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Korchova_Martina_2019.pdfPlný text práce815,94 kBAdobe PDFView/Open
KORCHOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
KORCHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Korchova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce425,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.