Title: Ošetřovatelský proces z pohledu studentů
Other Titles: Nursing process from the perspective of students
Authors: Soroková, Michaela
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38530
Keywords: ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;historie ošetřovatelského procesu a jeho vývoj;nové pojetí ošetřovatelské péče;výuka ošetřovatelského procesu;edukace
Keywords in different language: nursing;nursing process;history of nursing process and its development;new conception of nursing care;teaching of nursing process;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelského procesu. V teoretické části se zaměřuji na ošetřovatelství - jak je definováno, na jeho cíle a charakteristické rysy. Dále se zaobírám historií ošetřovatelství, vzděláváním v ošetřovatelství, pojednávám o současném ošetřovatelství, o ošetřovatelském procesu a edukaci ve zdravotnictví. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké mají studenti bakalářského a vyššího odborného studia znalosti o metodě ošetřovatelského procesu, zda uplatňují ošetřovatelský proces v praxi a jaký mají názor studenti na tuto metodu. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že studenti mají dobré znalosti o metodě ošetřovatelského procesu a že ošetřovatelský proces uplatňují v praxi. Nicméně názor na tuto metodu je spíše negativní, případně zatím nemají utvořený jednoznačný názor.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the issue of the nursing process. The theoretical section focuses on nursing - as it is defined, on its goals and characteristic features. I also discuss the history of nursing, education in nursing, I discuss contemporary nursing, the nursing process and education in healthcare. The purpose of the research was to find out what knowledge students of bachelor's programmes and higher vocational programmes have about the nursing process method, whether they apply the nursing process in practice and what their opinion of this method is. On the basis of the executed research it was esta-blished that students have good knowledge about the nursing process method and apply the nursing process in practice. However, the students have a fairly negative opinion of this method or they have not yet formed a clear opinion of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Pruchova.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
PRUCHOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
PRUCHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Pruchova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce448,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.