Title: Kvalita života u pacientů s kolorektálním karcinomem
Other Titles: Quality of life of patients with colorectal carcinoma
Authors: Nitkulincová, Monika
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3854
Keywords: kolorektální karcinom;edukace;stomie;kvalita života;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: quality of life;colorectal carcinoma;education;stoma;quality of life;qualitative research
Abstract: Bakalářská práce je zpracována jako kvalitativní výzkum u pacientů s kolorektálním karcinomem se zaměřením na pacienty se stomií. Zabývá se hodnocením kvality života a zjištěním změn v jednotlivých oblastech bio-psycho-sociálního vnímání. V teoretické části se zabývám obecnou charakteristikou kvality života. Dále se v této části zaměřuji na základní onemocnění, epidemiologii, diagnostiku, léčbu a ošetřovatelskou péči. Podrobněji se zabývám pacienty s provedenou stomií. V praktické části jsem se zaměřila na kvalitativní výzkum u pacientů s diagnostikovaným kolorektálním karcinomem a provedenou stomií. Pomocí výzkumu zjišťuji, jak vnímají pacienti kvalitu svého života, snažím se zaměřit na oblasti, kterých se změny nejčastěji dotýkají. Součástí mého výzkumu je i porovnání subjektivního prožívání muže a ženy a zjištění jejich případných rozdílů. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak vnímají pacienti kvalitu svého života, zjistit oblasti, kterých se změny často dotýkají. Další částí bylo porovnání subjektivního prožívání mužem a ženou, zjištění jejich případných rozdílů. Na závěr práce jsem navrhla ke zlepšení současného stavu několik opatření
Abstract in different language: Thesis is handled as a qualitative research in patients with colorectal carcinoma with diferenciací on patients with stoma. It deals with the evaluation of the quality of life and discovering the changes in each of the areas of bio-psycho-social perception. In the theoretical part of studying the general characteristics of the quality of life. Furthermore, in this section I am focusing on the basic disease, epidemiologií, diagnostics, treatment and nursing care. In more detail, I explore the patients with out the stomií. In the practical part I focus on qualitative research in patients with colorectal carcinoma diagnosed conditions and carried out stomií. Through research I find how patients perceive the quality of my life, I'm trying to focus on the areas which are most affected by the changes. Part of my performance and comparison of subjective experience men and women and to detect any differences The aim of my bachelor's work has been to determine how patients perceive the quality of your life, identify areas in which changes often affect. The next part was to compare the subjective experience man and a woman, finding their any differences. In conclusion, I propose to improve the current state of the several measur.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota u pacientu s kolorektalnim karcinomem.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Nitkulincova.jpgPosudek vedoucího práce120,43 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Nitkulincova.jpgPosudek oponenta práce107,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Nitkulincova.jpgPrůběh obhajoby práce111,34 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.