Název: Uspokojování potřeby spánku u nemocných na JIP
Další názvy: The need for sleep for patients with cardiovascular disease in the ICU
Autoři: Pavlíčková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3855
Klíčová slova: sestra;JIP-spánek;hospitalizace;výzkumné šetření;pacient;nemocný
Klíčová slova v dalším jazyce: nurse;ICU;sleep;hospital;research surveys;patient;sick
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je problematika uspokojování potřeby spánku u nemocných hospitalizovaných na JIP. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsem se zabývala lidskými potřebami ve zdraví a nemoci a jejich uspokojováním. Dále je tato část zaměřena na fyziologii a charakteristiku spánku a je zde také blíže popsáno oddělení jednotky intenzivní péče. Praktická část je založena na výzkumném šetření, které jsem prováděla u pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň na kardiologické,ortopedické,chirurgické a infekční JIP. Kvantitativní šetření bylo provedeno formou anonymního dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, zda je uspokojena potřeba spánku u nemocných hospitalizovaných na JIP a zmapovat faktory, které mají vliv na uspokojování této potřeby během hospitalizace na JIP.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this work is the satisfaction of the needs of sleep in patientshospitalized in the ICU. The work consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with human needs in health and disease and theirsatisfaction. In addition, this section focuses on the physiology and characteristics of sleep and there is also further described in the intensive care unit. The research is based on a research survey which was conducted in patient shospitalized in University Hospital in Pilsen cardiac, orthopedic, surgical ICU and infectious. The quantitative survey was carried out by an anonymous questionnaire, which aimed to determine whether it is addresing the need for sleep in patientshospitalized in the ICU and to map the factors that impact on meeting the needsduring hospitalization in the ICU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uspokojovani potreby spanku u nemocnych na JIP.pdfPlný text práce932,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Pavlickova.jpgPosudek vedoucího práce103,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Pavlickova.jpgPosudek oponenta práce133,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Pavlickova.jpgPrůběh obhajoby práce118,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.