Title: Uspokojování potřeby spánku u nemocných na JIP
Other Titles: The need for sleep for patients with cardiovascular disease in the ICU
Authors: Pavlíčková, Lenka
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3855
Keywords: sestra;JIP-spánek;hospitalizace;výzkumné šetření;pacient;nemocný
Keywords in different language: nurse;ICU;sleep;hospital;research surveys;patient;sick
Abstract: Tématem bakalářské práce je problematika uspokojování potřeby spánku u nemocných hospitalizovaných na JIP. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsem se zabývala lidskými potřebami ve zdraví a nemoci a jejich uspokojováním. Dále je tato část zaměřena na fyziologii a charakteristiku spánku a je zde také blíže popsáno oddělení jednotky intenzivní péče. Praktická část je založena na výzkumném šetření, které jsem prováděla u pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň na kardiologické,ortopedické,chirurgické a infekční JIP. Kvantitativní šetření bylo provedeno formou anonymního dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, zda je uspokojena potřeba spánku u nemocných hospitalizovaných na JIP a zmapovat faktory, které mají vliv na uspokojování této potřeby během hospitalizace na JIP.
Abstract in different language: The topic of this work is the satisfaction of the needs of sleep in patientshospitalized in the ICU. The work consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with human needs in health and disease and theirsatisfaction. In addition, this section focuses on the physiology and characteristics of sleep and there is also further described in the intensive care unit. The research is based on a research survey which was conducted in patient shospitalized in University Hospital in Pilsen cardiac, orthopedic, surgical ICU and infectious. The quantitative survey was carried out by an anonymous questionnaire, which aimed to determine whether it is addresing the need for sleep in patientshospitalized in the ICU and to map the factors that impact on meeting the needsduring hospitalization in the ICU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uspokojovani potreby spanku u nemocnych na JIP.pdfPlný text práce932,83 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Pavlickova.jpgPosudek vedoucího práce103,26 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Pavlickova.jpgPosudek oponenta práce133,55 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Pavlickova.jpgPrůběh obhajoby práce118,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.