Title: Constraint - induced Movement Therapy v terapii horní končetiny u centrálních paréz
Other Titles: Constraint-induced movement therapy for upper extremities in people with central paresis
Authors: Kašparová, Kateřina
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Vrbská Veronika, MSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38632
Keywords: constraint induced movement therapy;modifikovaná constraint induced movement therapy;centrální paréza;horní končetina;neuroplasticita
Keywords in different language: constraint induced movement therapy;modified constraint induced movement therapy;central paresis;upper limb;neuroplasticity
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo ověřit efekt modifikované Constraint Induced Movement Therapy na snížení motorického deficitu horní končetiny u pacientů s centrální parézou a následný přenos těchto motorických dovedností do ADL v domácím prostředí. Praktická část byla psána formou kazuistického šetření a obsahuje 2 klienty po získaném poškození mozku s následnou hemiparézou v chronickém stádiu onemocnění nebo po úrazu, na které byla v domácím prostředí aplikovaná mCIMT po dobu 7 týdnů o intenzitě 3 terapie týdně o délce 3 hodiny za den. Byly stanoveny 3 hypotézy, které byly ověřovány pomocí Action Research Arm testu, dotazníku Motor Activity Log a kontrolním vyšetřením po půl roce k ověření dlouhodobého efektu mCIMT. U obou klientů došlo k výraznému zlepšení motorických dovedností a zvýšenému užívání paretické horní končetiny v ADL, kdy při kontrolním vyšetření bylo zjištěno další znatelné zlepšení. Všechny 3 hypotézy byly potvrzeny a cíl práce splněn.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to verify the effect of modified Constraint Induced Movement Therapy on reduced upper limb motor efficiency in patients with central paresis and subsequent carry over of these motor skills to ADLs in the home environment. The practical part was written in the form of a case study and contains 2 clients after acquired brain injury followed by hemiparesis in chronic stage or after an injury. Modified Constraint Induced Movement Therapy was applied for a period of 7 weeks with therapy being applied 3 times a week with duration of 3 hours each day. Three hypotheses were established and validated using the Action Research Arm test, the Motor Activity Log questionnaire and a half-year follow-up to verify the long-term effect of mCIMT. Both clients experienced a significant improvement in motor skills and increased use of the paretic upper limb in ADLs, with a further noticeable improvement in the follow-up assessment. All the 3 hypotheses were confirmed and the goal of this work attained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce322,13 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova.pdfPrůběh obhajoby práce81,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.