Title: Srovnání tradičních a moderních vyšetřovacích metod u pacientů se skoliózou.
Other Titles: Comparison of traditional and modern examination methods regarding patients with scoliosis.
Authors: Koudelková, Michaela
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38653
Keywords: páteř;skolióza;skoliometr;inklinometr;mobilní aplikace
Keywords in different language: spine;scoliosis;scoliometer;inclinometer;mobile appliacation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou skolióz a jejich možnostmi vyšetření pomocí tradičních a moderních vyšetřovacích metod. Na vybraném souboru probandů bylo aplikováno vyšetření pomocí skoliometru a inklinometru a jejich variantami v podobě mobilních aplikací. Cílem práce bylo porovnat spolehlivost naměřených hodnot mobilními aplikacemi za účelem jejich možného využití pacienty se skoliózou v domácím prostředí. Naměřené hodnoty byly následně porovnány a vyhodnoceny formou tabulek. Na základě výsledků byla jako spolehlivá metoda vyhodnocena jedna ze čtyř využitých mobilních aplikací (Scoliometer by Spiral Spine), která byla následně doporučena jako vhodná pro sledování vývoje skoliotické křivky pacientů v průběhu terapie.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of scoliosis and their possibilities of examination using traditional and modern examination methods. An examination using a scoliometer and an inclinometer and their variants in the form of mobile applications was applied to a selected set of probands. The aim of this work was to compare the reliability of the values measured by mobile applications in order to use them in patients with scoliosis in the home environment. The measured values were then compared and evaluated in the form of tables. Based on the results, one of four utilized mobile applications (Scoliometer by Spiral Spine) was evaluated as a reliable method, which was subsequently recommended as suitable for monitoring the development of scoliotic curve of patients during therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce410,29 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova M. - posudek vedouciho BP.pdfPosudek vedoucího práce183,82 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova M..pdfPrůběh obhajoby práce481,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.