Title: Sledování bolestivých stavů cervicocraniální oblasti při aplikaci reflexní masáže
Other Titles: Monitoring the pain condition of cervicocranial region when applying reflex massage
Authors: Vokounová, Barbora
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38669
Keywords: reflexní masáž;bolest;oblast;pacient;terapie
Keywords in different language: reflex massage;pain;region;patient;therapy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá aplikací reflexní masáže lidí v produktivním věku s bolestmi cervikokraniální oblasti. V teoretické části je popsána funkční anatomie krční páteře, kineziologie krční páteře, bolest a její druhy, škály hodnotící bolest, indikace a kontraindikace reflexní masáže a popis šíjové sestavy. V praktické části se zaměřuji na rozbor šesti kazuistik, které obsahují anamnézy pacientů, vyšetření pánve a další potřebná vyšetření k ověření nebo vyvrácení mých hypotéz. Ve výsledcích je shrnuto sledování bolestivých stavů cervikokraniální oblasti v rozmezí 10 týdnů a následně v diskuzi výsledky rozebrány ve vztahu k hypotézám.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the application of reflexive massage of people of productive age with cervicocranial pain. The theoretical part describes the functional anatomy of the cervical spine, kinesiology of the cervical spine, pain and its types, scales for evaluating pain, indications and contraindications of reflex massage and description of the neck anatomy. In the practical part I focus on the analysis of six case reports, which contain patient history, pelvic examination and other necessary examinations to verify or refute my hypotheses. The results summarize the observation of painful cervicocranial spots within 10 weeks and then discuss the results in relation to hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vokoun.pdfPlný text práce776,12 kBAdobe PDFView/Open
Vokounova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Vokounova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce385,86 kBAdobe PDFView/Open
Vokounova.pdfPrůběh obhajoby práce464,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.