Title: Možnosti objektivizace lymfatického otoku po ablaci prsu
Other Titles: Possibilities of objectivization of lymphedema after breast cancer surgery
Authors: Vereskova, Magdaléna
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38671
Keywords: lymfatický otok;ablace;prso;lymfodrenáž;terapie
Keywords in different language: lymphoedema;ablation;breast;lymphatic drainage;therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi objektivizace terapie lymfatického otoku po ablaci prsu. V části teoretické se zaměřuje na problematiku lymfedému, jeho charakteristiku, etiologii, stadia, diagnostiku, prevenci, komplikace a terapii. Dále bude uvedena problematika onkologická, tedy faktory vzniku, lokalizace, klasifikace, diagnostika a léčba nádorů prsu, pooperační komplikace a prevence vzniku karcinomu prsu. V části praktické se poté práce zaměřuje na objektivizaci lymfatického otoku z hlediska metod terapie, jejich kombinace a frekvence aplikace u pacientek s lymfedémem horní končetiny v důsledku ablace prsu. Bude pozorována efektivita aplikované kombinace metod terapie v určité frekvenci aplikace v různých zařízeních. Na závěr bude vyhodnocena nejefektivnější varianta pomocí průběžně měřených obvodů postižené paže.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with possibilities of therapy objectivization of lymphatic edema after breast ablation. In the theoretical part, it focuses on lymphoedema, its characteristics, etiology, stage, diagnosis, prevention, complications and therapy. The oncological problems will be mentioned, then factors of origin, localization, classification, diagnostics and treatment of breast tumors, postoperative complications and prevention of breast cancer. In the practical part, the work focuses on objectivization of lymphatic edema in terms of methods of therapy, their combination and frequency of application to patients with upper limb lymphoedema after breast ablation. The effectiveness of the applied combination of therapy methods at a given frequency of application in different institutions will be observed. Finally, the most efficient variant will be evaluated using continuously measured circuits of the affected arm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VereskovaBP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vereskova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Vereskova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Vereskova.pdfPrůběh obhajoby práce462,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.