Title: Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře oblasti L5/S1.
Other Titles: The possibilities of physiotherapy for prolapse of the intervertebral disc of the lumbar spine region L5/S1.
Authors: Vraná, Radka
Advisor: Gemovová Veronika, Mgr.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38672
Keywords: páteř;meziobratlová ploténka;výhřez;fyzioterapie;bolest
Keywords in different language: spine;intervertebral disc;prolapse;physiotherapy;pain
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou výhřezu meziobratlové ploténky L5/S1 a možnosti fyzioterapeutických metod. Bakalářská práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje poznatky o anatomii, kineziologii bederní páteře, diagnostiku a klasifikaci výhřezu meziobratlové ploténky. Praktická část seznamuje s možnostmi léčby výhřezu meziobratlových plotének. Praktická část obsahuje soubor fyzioterapeutických metod, které jsou aplikovány u diagnózy výhřezu meziobratlových plotének L5/S1. U třech pacientů s ambulantního zařízení. Záznam je zpracován formou třech kazuistik. V závěru praktické části jsou výsledky fyzioterapeutického působení diskutovány a konfrontovány se stanovenými hypotézami. Poslední část bakalářské práce zahrnuje přílohy s fotodokumentací.
Abstract in different language: The bachelor thesis seals with the problematic of prolaps of intervertebral disc L5/S1 and the possibilities of physiotherapy metods.The bachelor thesis is dinided into theoretical and practical part. The teoretical part includes knowledge of anatomy, lumbar spine kinesiology,diagnostics about the clasification of prolapse of the intervertebral dosc. The practicalpart includes a set of physiotherapeutic methods which are applied at the diagnosis with the prolapse of intervertebral disc L5/S1 at three patients from on outpatient facility the record is processed case reports. Results of physiotherapeutuc methods are discussed and confronted with established hypotheses at the end of the practical part. The last part of this work includes attachmels with photo dokumentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE, VRANA RADKA, 2019.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Vrana - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce533,31 kBAdobe PDFView/Open
Vrana - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce225,99 kBAdobe PDFView/Open
Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce96,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.