Title: Trestní právo v Koldínově městském zákoníku
Other Titles: Criminal Law in Koldin´s Town Code
Authors: Chocová, Blanka
Advisor: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38674
Keywords: trestní právo;městské právo;koldín;práva městská království českého;tresty;zločiny;16. století;stavovská monarchie;města;procesní právo;právo
Keywords in different language: criminal law;municipal law;koldin;16th century;towns;law;procedural law;punishment;crime
Abstract: Práva městská Království českého se stala jedním z nejvýznamnějších počinů ve vývoji českého městského práva. V 16. století již byla unifikace městského práva nutností. Města, která do té doby představovala ve společnosti cizí element reprezentanta německé právní kultury, byla v té době již nedílnou součástí českého společenského a politického života. Postupně se z nich vlivem mnohých dějinných událostí stali zástupci duše českého národa. Města však dlouho prosazovala na politické scéně pouze své vlastní sobecké zájmy. Vzájemné sbližování probíhalo jen pozvolna, a proto trvalo dlouhou dobu, než došlo k unifikaci. Platnou kodifikací městského práva se stala Práva městská Království českého, která byla přijata v roce 1579. Práva městská Království českého se stala významným krokem v historii českého městského práva. Byla ovlivněna jak českým zemským právem, tak i právem římským. Představovala systematický a přehledný kodex, který obsahoval normy upravující všechny aspekty života městské populace. Ačkoliv byla většina zákoníku věnována majetkovému, rodinnému, manželskému a procesnímu právu, jeho nedílnou součástí bylo i městské trestní právo. Již v prvních ustanoveních, která se věnovala trestnímu právu, Práva městská Království českého definovala obecné pojetí trestního práva a trestu. Trest byl v 16. století chápán především jako symbolická msta a tím byl i celý zákoník, respektive úprava trestního práva v něm, ovlivněn. Symbolika byla přitom mnohdy zřejmá žháři byli trestáni upálením, kacíři vytržením jazyka. Obvyklými tresty zmiňovanými v zákoníku byly: trest smrti, propadnutí majetku, povinnost služebnosti, ztráta cti, hanba, vypovězení z města nebo země, dočasné nebo doživotní vězení. Ve své diplomové práci jsem se věnovala deliktům proti právu a řádu, deliktům násilí pro soukromým zájmům příslušníků městské komunity, žhářství, deliktům krádeže, deliktům trestaným dle uvážení soudců, deliktům působení zmatků při soudním jednání, nářku cti, zhanění, zrádným cedulím, deliktům poškození cizího majetku a deliktům ublížení na zdraví. Ačkoliv pojetí mnohých deliktů i trestů se shodovalo v právu městském a zemském, byly zde některé rozdíly a některé zločiny uvedené v zákoníku vycházely typicky z městského prostředí. Kupříkladu zvýšená priorita byla kladena na ochranu proti žhářství, které představovalo ve městě 16. století skutečnou katastrofu pro celou městskou populaci, tedy ne pouze pro jedince. Mnohá ustanovení Práv městských Království českého se věnovala procesnímu právu a jednotlivým stádiím procesu. Městský proces je znám především pro možnost využívání tortury k získání doznání obžalovaných. Koldínova kodifikace je však i v úpravě tohoto institutu opatrná a nabádá k tomu, aby se soudy neukvapovaly, protože přiznání na mučidlech nemuselo odpovídat pravdě a mohlo být vynucené. Práva městská Království českého rovněž možnost užití tortury limitovala. Tortuře nesměli být vystaveni muži mladší 18 let, ženy mladší 15 let a těhotné ženy. Práva městská Království českého se stala milníkem naší historie, neboť se stala první platnou kodifikací městského práva a rovněž také proto, že přinášela do českého právního řádu tradici římského práva.
Abstract in different language: Unification of the municipal law was in the 16th century necessary. Czech towns were inseparable part of the former social and political life. Although towns initially represented the element of German culture, they gradually developed into a representative of the soul of Czech nation. Despite the many historical events that caused an affiliation of towns, it took a long time to unify municipal law. The codification of municipal law the Municipal Law Code was prepared by Pavel Kristian of Koldin and approved in 1579. The Municipal Law Code was an important step in history of the Czech municipal law. It was influenced by Roman law and law of the Czech lands. It created a systematic and comprehensive code which regulated all aspects of life of urban population. Although the majority of the code is dedicated to the right of property, family law, marriage law and procedural law, it was also dedicated to the municipal criminal law. In the beginning of the provisions of the criminal law in the Municipal Law Code (which begins in article M. I.) we could find basic provisions dealing with criminal law, the concept of punishment, etc. Important for understanding Czech municipal criminal law is to say that the punishment in the 16th century was a symbolic revenge. Symbols in punishment were sometimes obvious. Arsonists were burned; tongues of heretics were torn out, etc. The usual penalties which are mentioned in the Municipal Law Code were: a death penalty, a confiscation of property, an imposition of servitudes, dishonour, disgrace, a deportation from town or the country, temporary or life imprisonment. In my essay I have dedicated to offenses against law and order, offenses of violence against the private interests of the urban community, arson, theft, offenses punishable at the discretion of the judges, lamentation, treacherous signs and bodily harm. Although many ideas were similar or same as in the law of the Czech lands, the concept of some of the crimes had been greatly influenced by the urban environment. For example protection against arson was very important as fire threatened the entire population of a town, not just one person. Many provisions of the Municipal Law Code are dedicated to criminal proceedings and its individual stages. Municipal procedure is known for its usage of torture to gain confession from accused people. Koldin's Code is very careful in provisions about torture and it also limited it young people (men younger than 18 years and women younger than 15 years) and pregnant women could not be tortured. The Minicipal Code Law was very important milestone in our history as it secured the unification of municipal law and it represented also the introduction of the Roman law tradition in our legal system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Blanka Chocova - Trestni pravo v Koldinove mestskem zakoniku.pdfPlný text práce635,48 kBAdobe PDFView/Open
DP - Chocova Blanka.pdfPosudek vedoucího práce423,8 kBAdobe PDFView/Open
OP - Chocova Blanka.pdfPosudek oponenta práce550,7 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Chocova Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce576,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.