Title: Procesní právo podle občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a jejich sbližování se zaměřením na realizaci práv a povinností účastníků insolvenčního řízení
Other Titles: Procedural law by Code of Civil Procedure and Insolvency Act , and their convergence with a focus on the realization of the rights and obligations of participants in insolvency proceedings
Authors: Kurz, Patrik
Referee: Smolík Petr, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38755
Keywords: insolvenční řízení;dlužník;věřitel;žaloba;žalobce;žalovaný;civilní procesní právo;pohledávka;vymáhání
Keywords in different language: insolvency proceedings;debtor;creditor;action;plaintiff;defendant;civil procedural law;claim;enforcement
Abstract: Práce je zpracováním dílčích aspektů procesní stránky insolvenčního řízení a řízení o žalobě na zaplacení. Obsažené informace lze užít v případně sjednocování procesní úpravy obsažené v insolvenčním zákoně s procesní úpravou obsaženou v občanském soudním řádu, a to jak formou včlenění procesní úpravy insolvenčního řízení do občanského soudního řádu jakožto další části obdobně jako je tomu v případě výkonu rozhodnutí nebo ve formě novelizace insolvenčního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním ze současných trendů vývoje civilního práva je sjednocování právní úpravy do kodexů, je na místě analýza obsahu a provázanosti těchto právních předpisů v rozsahu úpravy řízení. Rozbor aktuální právní úpravy insolvenčního práva ve vztahu k občanskému soudnímu řádu je prvním krokem k vytvoření kodexu upravujícího komplexně civilní procesní právo, a to jak v rovině obecné s úmyslem vytvořit universální civilní procesní soubor právních norem, tak v rovině individuální pro jednotlivá právní odvětví, kdy je třeba zohlednit specifické potřeby určitých typů řízení nevyjímaje řízení insolvenční.
Abstract in different language: The treatise on selected theoretical concepts from both, insolvency law and civil litigation, and related identification of specifics then allows to determine why a different regulation is included, what is its purpose or whether a higher degree of interconnection of these regulations is possible. The information contained herein can be used in eventual unification of the procedural regulation contained in the Insolvency Act with the procedural regulation contained in the Code of Civil Procedure, both in the form of incorporating the procedural regulation of insolvency proceedings into the Code of Civil Procedure as another part, similarly as in the case of enforcement, or in the form of insolvency law amendment. Given the fact that one of the current trends in the development of civil law is the unification of legislation into codes, it is appropriate to analyze the content and consistency of this legislation in the scope of the management arrangements. The analysis of the current legal regulation of insolvency law in relation to the Civil Procedure Code is the first step towards the creation of a code regulating complex civil procedural law, both in general and with the intention of creating a universal civil procedural set of legal norms, as well as on an individual basis for individual legal branches. An account must be taken of the specific needs of certain types of proceedings, including insolvency proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Patrik Kurz 2019 F.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Kurz.pdfPosudek vedoucího práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Kurz.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kurz.pdfPrůběh obhajoby práce563,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.