Title: Problematika oceňování ve finančním účetnictví
Other Titles: The problematic of appraisal in financial accounting
Authors: Hoření, Kateřina
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38790
Keywords: oceňování;české účetní předpisy;účetní standardy ias/ifrs;ukazatele finanční analýzy
Keywords in different language: appraisal;czech accounting regulations;accounting standards ias/ifrs;financial analysis indicators
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku oceňování ve finančním účetnictví dle českých předpisů a dle postupů oceňování zakotvených v mezinárodních účetních standardech IAS/IFRS. Teoretická část se zabývá charakteristikou právních předpisů a deskripcí řešení oceňování v rámci jednotlivých majetkových složek v rámci České republiky a koncepci oceňování různých majetkových položek v rámci právních předpisů IAS/IFRS. Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané společnosti. Představuje její způsoby oceňování majetku ve společnosti. Na základě zjištěných podkladů dojde k porovnání odlišností v ocenění mezi účetními systémy ČR a IAS/IFRS. Po následném zjištění odlišností ve způsobu oceňování dojde k výpočtu vybraných ukazatelů finanční analýzy a zjištění vlivu na výkonnost a finanční situaci vybraného podniku.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the issue of appraisal in financial accounting according to the Czech regulations and procedures of appraisal embodied in international accounting standards IAS/IFRS. Its theoretical part deals with characterisation of regulations and describing solutions of appraisal within the bounds of particular property parts in the Czech Republic and concept of appraisal of different property items within the bounds of regulations IAS/IFRS. The practical parts contains the profile of chosen company. It shows the ways of company property appraisal. Based on established datas there are compared the differences in appraisal between the Czech and IAS/IFRS accounting systems. After subsequent definition of differences there has been conducted a calculation of chosen indexes of financial analysis and determining its impact on productivity and financial situation of given company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K17B0036K.pdfPlný text práce5,16 MBAdobe PDFView/Open
BP_Horeni_VP.pdfPosudek vedoucího práce618,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_Horeni_OP.pdfPosudek oponenta práce548,32 kBAdobe PDFView/Open
Horeni.pdfPrůběh obhajoby práce73,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.