Title: Problematika oceňování zásob vlastní výroby
Other Titles: Evaluation Issues of Own Production Inventories
Authors: Kohoutová, Kristýna
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38796
Keywords: zásoby vlastní výroby;oceňování;kalkulace
Keywords in different language: own production inventories;appraisement;calculation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku oceňování zásob vlastní výroby ve výrobním podniku. Práce obsahuje problematiku oceňování zásob vlastní výroby jak z pohledu teorie, tak i z pohledu praxe v konkrétním výrobním podniku. Bakalářská práce v teoretické části charakterizuje zásoby a jejich jednotlivé druhy. Obsahuje způsoby pořízení zásob, účtování a členění nákladů. Hlavním obsahem teoretické části je popis oceňování zásob a především kalkulace a její členění. Praktická část se zaměřuje na konkrétní výrobní podnik. Tato část zahrnuje charakteristiku společnosti, její výrobní proces a hlavně popis oceňování vlastní výroby a kalkulační vzorec. V závěru je uvedeno možné opatření, které by mohl výrobní podnik zvážit jako zlepšení svých dosavadních postupů.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the evaluation Issues of Own Production Inventories in the production company. The thesis contains problems both from the point of view of theory and from the point of view of practice in a particular manufacturing company. The bachelor thesis characterizes the stocks and their individual types in the theoretical part. Contains ways of acquiring inventories, accounting and costing. The main content of the theoretical part is a description of inventory valuation and especially calculation and its classification. The practical part focuses on a specific manufacturing company. This section include the characteristics of the company, its manufacturing process and, above all, the description of own production valuation and the calculation. In conclusion, there is a possible measure that a manufacturing company might consider as an improvement to its existing practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kohoutova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kohoutova_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,95 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kohoutova_OP.pdfPosudek oponenta práce226,47 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kohoutova.pdfPrůběh obhajoby práce51,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.