Title: Zdroje financování ve vybraném podnikatelském subjektu
Other Titles: The financial resources of a selected company
Authors: Lehotská, Andrea
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38799
Keywords: zdroje financování;podnikatelské subjekty;majetková struktura;finanční struktura
Keywords in different language: resources of financing;business entities;properity structure;financial structure
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zdroje financování. Práce je rozdělena na dvě části. První část je tvořena teoretickými východisky problematiky zdrojů financování. Je zde vysvětlena majetková a finanční struktura. Práce dále podrobně vysvětluje vlastní a cizí zdroje financování. První část práce také rozděluje finanční zdroje na interní a externí zdroje financování a definuje alternativní externí zdroje financování. V poslední kapitole první části práce je objasněna horizontální a vertikální analýza rozvahy, pomocí které je dále analyzován konkrétní podnik. Následná druhá teoretická část vychází ze zmíněných bodů. Teoretická stanoviska jsou zde aplikována na konkrétním podniku, s cílem analyzovat jej a navrhnout případná opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on resources of financing. The thesis is divided into two parts. The first part consists of theoretical starting points, which serve as an introduction to the issue of financing resources. Here are explained resources of financing according to the accounting divided by the property and financial structure. The thesis also deals with financial resources from the point of view of finance and determination of own and foreign resources of financing. Financial analysis is also explained to assess the development of financial resources over time. The second part follows from the above mentioned points. All theoretical opinions are applied to a particular enterprise, in order to analyze a particular enterprise and suggest possible measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehotska Andrea BP.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BP_Lehotska_VP.pdfPosudek vedoucího práce227,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Lehotska_OP.pdfPosudek oponenta práce227,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Lehotska.pdfPrůběh obhajoby práce55,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.