Title: Daňová optimalizace vybraného podniku
Other Titles: Tax optimization of a given company
Authors: Sedláková, Helena
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38804
Keywords: daňová optimalizace;daňová teorie;právnická osoba;daň z příjmů právnických osob
Keywords in different language: tax optimization;tax theory;legal entity;legal entity income tax
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti legální daňové optimalizace v podmínkách České republiky ve vztahu k vybrané právnické osobě. Cílem práce je identifikace a analýza možnosti daňové optimalizace, které by vedly ke snížení daňové povinnosti dané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je uvedena základní daňová teorie, vymezení daně z přijmů právnických osob a dalších daní, kterými je společnost zatížena. Kromě toho je v teoretické části přiblížena základní problematika sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a jsou zde uvedeny možnosti daňové optimalizace společnosti. V praktické části bakalářské práce je představena společnost XY, s.r.o. a jsou zde vymezeny konkrétní možnosti daňové optimalizace. V závěru práce je uvedeno shrnutí jednotlivých výsledků a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the options of a legal tax optimization of a given company in the Czech republic. The goal of this work is to identify and analyze the options of a tax optimization, that could lead to decreasing of tax for the company. This work is divided into two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part covers the basic tax theory, the definition of the legal entity income tax and other taxes that apply to the given company. The first part also covers the basic information about social and medical insurance with options for tax optimization of the company. The practical part introduces the company XY, Ltd. and gives concrete options of a tax optimization. The conclusion of the thesis offers a summary of individual results and its evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sedlakova .pdfPlný text práce499,9 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sedlakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,08 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sedlakova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sedlakova.pdfPrůběh obhajoby práce40,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.