Title: Strategická analýza okolí vybraného podniku
Other Titles: Strategic Analysis of Environment in Selected Company
Authors: Hosnedlová, Petra
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Referee: Kutlák Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38833
Keywords: strategie společnosti;návrh strategie;hodnocení strategie;řízení rizik společnosti.
Keywords in different language: company strategy;strategy suggestion;evaluation of a strategy;risk management of a company
Abstract: Cílem práce je návrh strategie podniku Penzion a Restaurace U Vítovců. První část práce je zaměřena na teoretický výklad definice podnikatele a malého podniku. Dále jsou vymezeny důležité pojmy marketingu jako strategický management a návrh úspěšné strategie. Byly zde vymezeny postupy sloužící k analýze vnitřního a vnějšího prostředí podniku. V praktické části je nejprve představen podnik Penzion a restaurace U Vítovců, dále jsou na konkrétní podnik aplikovány analýzy okolí. Návrhy strategií vycházejí ze SWOT analýzy, která charakterizuje vnitřní a vnější prostředí podniku. Spolu s provozní podniku byla sestavena kritéria SAFe, která uvádějí vhodnost, přijatelnost a realizovatelnost jednotlivých strategií. V závěru práce je doporučení pro podnik, kterou strategii zavést do praxe a které se vyhnout. Zavedení doplňkových služeb vycházejících z okolních příležitostí, propagace podniku a zavedení nových pokrmů se řadí mezi strategie, které by podnik měl v blízké době realizovat. Naopak by se podnik měl vyhnout strategiím vlastní výroba dortů a zákusků a minimalizaci nákladů.
Abstract in different language: The aim of the report is the suggestion of a company strategy for Penzion a Restaurace U Vítovců. The first part of the report is focused on theoretical explanation of an entrepreneur and small enterprise definition. Next, important marketing expressions are defined such as strategic management and suggestion of successful strategy. The processes for internal and external analysis of the company have been set out. In the practical part, firstly the enterprise Penzion a Restaurace u Vítovců is introduced to which the analyses of environment evaluation are applied. The strategy suggestions are based on the SWOT analysis which describes internal and external environment of the enterprise. Together with operating director the SAFe criteria were established which present suitability, acceptability and realization of specific strategies. Finally, it is recommended which strategy is to be used in practice and which should be avoided. The implementation of additional services based on surrounding opportunities, Promotion of enterprise and Implementation of new menu belong to the strategies which should be implemented in near future. The strategies such as The own production of cakes and The reducing cost strategy should be avoided instead.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hosnedlova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hosnedlovaa_OP.pdfPosudek oponenta práce147,57 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hosnedlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce122,91 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce96,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.