Title: Šokové stavy v urgentní medicíně
Other Titles: Shock States in Emergency Medicine
Authors: Pohunková, Jana
Advisor: Kasal Eduard, Doc. MUDr. CSc.
Referee: Hájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38867
Keywords: šokové stavy;urgentní medicína;přednemocniční neodkladná péče
Keywords in different language: shock states;urgent medicine;prehospital emergency care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá šokovými stavy v urgentní medicíně, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole teoretické části se věnujeme obecným informacím o šoku, jako je například jeho patofyziologie, fáze a rozdělení. Druhá kapitola teoretické části se věnuje terapii, která zahrnuje protokol ABCDE, monitoraci a tekutinovou resuscitaci. V praktické části podrobně rozebíráme kazuistiky, které jsme dohledali v dokumentaci ZZS ÚK. V praktické části na základě získaných kazuistik zjišťujeme přístup k pacientovi dle ABCDE protokolu, porovnáváme postupy uváděné v literatuře s postupy s výjezdovou skupinou ZZS a zjišťujeme zajištění tekutinové resuscitace.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with shock states in emergency medicine, it is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter of the theoretical part deals with general information about shock, such as its pathophysiology, phase and division. The second chapter of the theoretical part deals with therapy, which includes the ABCDE protocol, monitoring and fluid resuscitation. In the practical part, we analyze in detail the case studies we have found in the documentation of the ZZS Úk. In the practical part in the light of case studies, we find access to pacinetovi by ABCDE Protocol, comparing methods reported in the literature with the practice of ZZS Úk crews assess and ensure fluid resuscitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohunkova Sokove stavy v urgentni medicine-converted.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Pohunkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Pohunkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Pohunkova.pdfPrůběh obhajoby práce342,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.