Title: Morfologie a imunohistochemický profil malperfúzních placentárních syndromů
Other Titles: Morphology and immunohistochemical profile of malperfusion placental syndromes
Authors: Soukupová, Lucie
Advisor: Dubová Magdaléna, MUDr.
Referee: Daum Ondřej, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38891
Keywords: placenta;fetální vaskulární malperfúze;fvm;maternální vaskulární malperfúze;mvm;preeklampsie;morfologie;imunohistochemie;p53
Keywords in different language: placenta;fetal vascular malperfusion;fvm;maternal vascular malperfusion;mvm;preeclampsia;morphology;immunohistochemistry;p53
Abstract: Bakalářská práce se zabývá incidencí a charakteristikou fetální a maternální vaskulární malperfúze v placentách vyšetřených za jeden rok v Šiklově ústavu patologie. Teoretická část práce obsahuje informace o placentě, morfologických znacích vaskulárních malperfúzí, klinických stavech provázejících malperfúze, důsledcích pro plod a matku a obecných charakteristikách imunohistochemického vyšetření. V praktické části jsou shrnuta statistická data popisující frekvenci výskytu malperfúzních syndromů ve vyšetřeném souboru, asociované maternální choroby, patologické stavy plodu a korelaci klinických a morfologických diagnóz. Tyto výsledky byly porovnány s literárními údaji. Součástí praktické části je dále vyhodnocení imunohistochemického vyšetření v souboru vybraných případů s klinicky potvrzenou diagnózou preeklampsie, u kterých nebyly prokázány morfologické známky maternální vaskulární malperfúze.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the incidence and characteristics of fetal and maternal vascular malperfusion in a series of placentas examined during 1-year period in the Šikl's Department of Pathology. The theoretical part of the thesis contains information about placenta, morphological features of vascular malperfusions, clinical conditions accompanying malperfusions, consequences for the fetus and mother and general characteristics of immunohistochemistry. The practical part summarizes statistical data describing the frequency of placental vascular malperfusion, associated maternal diseases, pathological conditions of the fetus and correlation of clinical and morphological diagnoses. These results were compared with literature data. Moreover, the practical part includes evaluation of immunohistochemical examination in a set of selected cases with a clinically confirmed diagnosis of preeclampsia, in which no morphological signs of maternal vascular malperfusion were present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfologie a imunohistochemicky profil malperfuznich placentarnich syndromu.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce350,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.