Název: Vytvoření výukového programu pro předmět finanční \nl{}gramotnost
Další názvy: Creating of learning program for subject financial literacy
Autoři: Šnaiderová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3893
Klíčová slova: finanční gramotnost;výukový program;webová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: financial literacy;lerning program;web application
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvoření výukového programu pro předmět Finanční gramotnost, který je určený pro studenty středních škol. Pro vytvoření programu byly použity programovací jazyky PHP, (X)HTML, a CSS a databázový server MySQL. V první části práce je představena finanční gramotnost, jak se tento předmět vyučoval v České republice před a po roce 2007. Dále je zde poukázáno, jak k výuce přistupují další země světa. V této části je také představeno sedm základních modulů finanční gramotnosti. V teoretické části jsou popsány i programovací jazyky, které byly použity pro vytvoření samotného programu a popis webové a desktopové aplikace, mezi kterými autorka volila a po zvážení všech výhod a nevýhod vytvořila aplikaci webovou. V závěru této části je v krátkosti přestaven textový editor, ve kterém byl program napsán. Praktická část se zabývá vytvořením programu a jeho naplněním daty. Autorka popisuje nejdříve postup vytváření a později se věnuje struktuře a obsahu programu, dále je zde znázorněn vzhled, umístění programu na internet a jak by se mohl program rozšířit.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is a creation of a courseware for the school subject Financial literacy, which is intended for high school students. Programming languages such as PHP, (X)HTML, and CSS and MySQL database server were used when creating the program. The first part of the thesis introduces the way of teaching Financial literacy before and after 2007 not only in the Czech Republic but also in the rest of the world. Seven basic modules of financial literacy are presented. The theoretical part deals with programming languages, which were used for creating the courseware itself, and with the description of the web and desktop applications. The author compared these two types of applications and after considering all the pros and cons, she created a web application. A text editor, in which the program was written, is presented briefly in the end of this part. The practical part introduces the creation of the program and how it is filled with data. The author describes the procedure of creation and later on she deals with the structure and the content of the learning program. In this part the appearance of the learning program is illustrated, the location on the Internet is shown and ways of upgrading are mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Snaiderova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiderova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce559,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiderova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiderova.pdfPrůběh obhajoby práce265,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3893

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.